Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LUON1007 SO5KM Suoraan KM-tutkintoa suorittamaan otettujen harjoittelu 5 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, luokanopett., Turun normaalikoulu
Vastuuhenkilö
TNK: rehtori Satu Kekki ja lehtori Ritva Aarras-Saari (yhteyshenkilö); OKL Turku: yliopistonlehtori Hanna Teräs

Osaamistavoitteet

Opiskelija on syventynyt monipuolisesti opettajan työhön, yksittäisiin oppilaisiin, monikulttuuriseen luokkayhteisöön, oppilaiden tuen tarpeisiin ja yhteistyöhön luokan muiden opettajien ja ohjaajien kanssa erilaisissa oppimisympäristöissä. Opiskelija syventää tietämystään opetussuunnitelmasta ja tieto- ja viestintätekniikan käytöstä oppimisessa. Opiskelija omaksuu ammatillisen kasvun ja kehityksen ajattelutavan.

Sisältö

- oppimis- ja opetusprosessin perusperiaatteet ja niiden syventäminen
- tutustuminen kokonaisvaltaisesti yksittäiseen oppilaaseen ja opettajien työhön
- vastuullinen osallisuus kasvatuksen suunnittelussa, opettamisessa ja oppimisessa
- yhdessä opettaminen (yhteis-/samanaikaisopettajuuden harjoitteleminen)

Toteutustavat

- infoluennot: 2 t (OKL), 2 t (OKL ja TNK)
- oppituntien ohjattu havainnointi TNK:ssa 10 t
- suurryhmäopetus (OKL) 2 t
- ryhmäohjaus (TNK:n lehtorit) 4 t
- oman opetusryhmän oppituntien havainnointi (sisältäen pohjatunnit) orientointiviikolla 10 t ja opetusviikolla 10 t
- oppituntien suunnittelu ryhmässä ja yksin 42 t
- oppitunnit 8-12 t
- koulutyöhön liittyvät muut tehtävät 4 t
- raportin laatiminen 5 t
- raportointiseminaari (OKL) 4 t
- itseohjautuva kirjallinen perehtyminen kasvatuskentän ajankohtaiseen aiheeseen (sisältää lähteisiin perustuvan kirjallisen pohdinnan ja parikommentoinnin) 26 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Aktiivinen osallistuminen luennoille ja seminaareihin, oppituntien havainnointiin, suunnitteluun ja pitoon sekä palautekeskusteluihin. Opiskelija laatii harjoitteluraportin, osallistuu raportointiseminaariin sekä antaa harjoittelusta palautteen. Opiskelija laatii itseohjautuvan kirjallisen perehtymisen kasvatuskentän ajankohtaiseen aiheeseen ja kommentoi parinsa kirjallisen työn.

Harjoitteluun ilmoittautuminen edellyttää opiskelijalta
sitoutumista harjoittelun suorittamiseen annetussa aikataulussa.

Luennoilla on läsnäolovelvollisuus.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Moodle-materiaali ja oheiskirjallisuus:

  1. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014. Määräykset ja ohjeet 2014:96. Opetushallitus. Verkkojulkaisu: www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/opetussuunnitelmien_ja_tutkintojen_perusteet/perusopetus. (soveltuvin osin)
  2. Hattie, J. 2012. Visible Learning for Teachers: Maximizing Impact on Learning. Abingdon, Oxon: Routledge (Part 2 The Lessons s. 35–146; e-kirja)

Lisätietoja

Harjoitteluun integroidaan monialaisten opintojen sekä kasvatustieteen syventävien opintojen opintojakson SO8 Oppilaan oppimisen tukeminen sisältöjä.

Ks. harjoittelun kuvaus myös opetusharjoitteluoppaasta: https://waris.utu.fi/

Harjoitteluun tulee ilmoittautua. Ilmoittautumisesta tiedotetaan erikseen.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
Kasvatustieteen syventävät opinnot (Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma