Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LUOT3461 SO9 Varhais- ja alkukasvatus 4 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Vastuuhenkilö
OKL Turku: yliopistonlehtori Hanna Teräs

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää lapsen varhaisten oppimiskokemusten merkityksen perustana ihmisen elinikäiselle oppimiselle. Opiskelija oppii syventämään ja soveltamaan varhais- ja alkukasvatuksen periaatteita ja toimintatapoja omassa opettajuudessaan. Opiskelija syventää tietämystään opettajan vuorovaikutustaidoista varhais- ja alkukasvatuksessa sekä perusopetuksessa. Opiskelija syventää ymmärrystään lapsen aktiivisesta roolista oppimistapahtumassa.

Sisältö

- varhais- ja alkukasvatuksen eheyttävät ja lapsilähtöiset toimintatavat
- varhais- ja alkukasvatuksen oppimisympäristöt
- varhais- ja alkukasvatuksen moninaiset vuorovaikutussuhteet
- siirtymät lapsen koulupolun nivelkohdissa
- lapsen yksilöllinen huomioiminen ja tukeminen
- tutustuminen varhais- ja alkukasvatuksen kohteisiin

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 4 t 0 t
Itsenäinen työskentely 95 t 0 t
Seminaari 8 t 0 t

Itsenäinen työskentely sisältää mm. vierailukäynnin.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Seminaari
  • suomeksi

Lisäksi seminaarityö.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuus: 

  1. Karila, K., Lipponen, L. & Pyhältö, K. 2013 (toim.) Päiväkodista peruskouluun. Siirtymät varhaiskasvatuksen, esi- ja alkuopetuksen rajapinnoilla. OPH: Raportit ja selvitykset 2013:17. 
  2. Helenius, A. & Lummelahti, L. 2014. Leikin käsikirja. Juva: PS-kustannus. (soveltuvin osin) 
  3. Muu opettajan antama materiaali

Lisätietoja

Opintojakso syventää kasvatustieteen perusopintojen opintojaksoa PO6.2 Oppilaana kouluyhteisössä sekä alkukasvatuksen perusopintoja (25 op; opettajankoulutuslaitoksen toteuttama sivuaine).

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
Kasvatustieteen syventävät opinnot (Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma