Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KTL_0075 SO10 Arviointi ja etiikka 3 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, kasvatustieteiden laitos
Vastuuhenkilö
KTL: professori Heikki Silvennoinen

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää arvioinnin aseman ja tehtävät koulutuspolitiikassa ja koulutuspoliittisessa ohjauksessa sekä tuntee arviointijärjestelmän, koulutuksen arvioinnin muodot ja toimijat eri tasoilla. Opiskelija tutustuu koulutuksen arvioinnin käytäntöihin ja malleihin sekä arviointitoiminnan eettisiin ongelmiin ja periaatteisiin.

Sisältö

- arvioinnin merkitys koulutuspolitiikassa
- koulutuksen arviointijärjestelmä ja toimijat sekä arviointitoiminnan tasot Suomessa
- kansainväliset arvioinnit ja vertaileva arviointitoiminta
- koulutuksen arvioinnin mallit, koulutuksen laatu ja laadun arviointi
- koulutuksen arviointiin liittyvät eettiset ongelmat ja arvioinnin eettiset periaatteet

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t
Itsenäinen työskentely 60 t 0 t
Harjoitukset 8 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Essee + suullinen esitys.

Opiskelija kirjoittaa luentojen ja oheiskirjallisuuden pohjalta esseen ja pitää alustuksen harjoituksissa. Esseen ja alustuksen voi tehdä myös ryhmissä. Opiskelijat voivat esittää lähdeaineistoksi myös itse löytämäänsä kirjallisuutta.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheiskirjallisuus ilmoitetaan opintojakson alussa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
Kasvatustieteen syventävät opinnot (Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kasvatustieteiden laitos
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., KTL
Kasvatustiede, kasvatustieteiden laitos