Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
AION1014 PEDA p6 Ohjattu harjoittelu I Orientoituminen opettajan ammattiin 5 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, aineenopett., Turun normaalikoulu
Vastuuhenkilö
TNK johtava rehtori/kouluasterehtorit

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää opettajan työn vaatimukset ja vastuullisuuden. Opiskelija ymmärtää opetustapahtuman sekä oppilaan että omien oppiaineidensa näkökulmasta. Opiskelija osaa suunnitella ja pitää oman aineensa oppitunnin yhteistyössä ohjaajan tai muiden harjoittelijoiden kanssa. Opiskelija ymmärtää, miten tieto- ja viestintätekniikkaa hyödynnetään omassa oppiaineessa.

Sisältö

- kouluyhteisöön ja sen toimintaan tutustuminen
- opetusryhmiin ja niiden toimintaan tutustuminen
- vieraskielisten oppilaiden opiskelun seuraaminen
- opetuksen ja oppimisen havainnointi, suunnittelu, toteutus ja reflektointi
- koulu- ja oppiainekohtaisiin opetussuunnitelmiin perehtyminen
- turvalliseen oppimisympäristöön tutustuminen
- ihmis- ja oppimiskäsityksen merkityksen ymmärtäminen oppimisprosessin ohjaamisessa
- oman kouluhistorian ja kulttuuritaustan vaikutuksen tiedostaminen ja reflektointi
- ryhmänhallinnan keinoihin perehtyminen
- tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöön tutustuminen

Harjoitteluun sisältyy orientoivia luentoja ja aineryhmäkohtaisia harjoituksia, opetuksen vastuullista suunnittelua ja opetustuokioita tai opetettavia tunteja joko ryhmänä tai yksin, opetuksen aktiivista havainnointia, apuopettajana toimimista, koulutyöhön liittyviä muita tehtäviä ja harjoituksia sekä ryhmä- ja yksittäisohjausta.

Harjoittelujakson aikana opiskelija tutustuu koulun päivittäiseen toimintaan sekä omien oppiaineidensa opetukseen seuraamalla aktiivisesti ohjaajiensa työtä pyrkien sisällyttämään seurantaansa vähintään yhden kokonaisen työpäivän. Harjoittelussa opiskelija tutustuu myös vieraskielisten oppilaiden opiskeluun. Ohjaajien ja toistensa tunneilla opettajaksi opiskelevat toimivat mahdollisina apuopettajina. Opiskelijat seuraavat toistensa opetustuokioita ja antavat tuokion pitäjälle joko kirjallista tai suullista palautetta. Opiskelijan tulee välttää pelkkää passiivista kuuntelua, näin saa paremman käsityksen opettajan työn luonteesta, sen vaatimuksista ja eri osa-alueista.

Harjoittelun aikana opiskelija tutustuu opetusharjoittelun sisältöjen kuvaukseen. Jokainen opiskelija laatii jakson kuluessa ohjaajansa kanssa oman alustavan yksilöllisen harjoittelusuunnitelman harjoittelujaksoon PEDA a4.1 (OH2). Suunnitelmaan tulee myös kirjata omat kehittymistavoitteet tvt:n opetuskäytössä. Opiskelijan aiempi opiskelu- ja työtausta sekä toivomukset otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon suunnitelmaa laadittaessa

Toteutustavat

- orientoivia luentoja 12 t
- ohjattua opetukseen osallistumista 35 t,
joista oppitunnin havainnointia 26-30 t ja opiskelijan pitämiä opetustuokioita 5-9 t
- ohjausta 20 t
- kouluharjoittelua 6 t
- opetuksen itsenäistä suunnittelua ja opetussuunnitelmiin perehtymistä seurantatehtävien ja mahdollisten raportointien mukaan 60 t
yht. 133 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Luennoilla on läsnäolovelvollisuus. Opetustuokiot ovat n. 20−30 minuutin pituisia ohjaajan oppitunnilla pidettäviä opetustuokioita joko yksin tai pareittain. Niiden määrä (5−9 t) vaihtelee aineryhmien resurssien mukaan. Ohjaus on sekä yksittäisohjausta että aineryhmäkohtaisia ryhmäohjauksia. Kouluharjoittelu on tutustumista ja osallistumista opettajan muuhun työhön, kuten huoltajien iltoihin, luokan- ja ryhmänohjaajan tuokioihin, opettajankokouksiin, työryhmien kokouksiin, tai tukiopetuksen antoon ja muuhun kullekin oppiaineelle tyypilliseen toimintaan. Lisätietoja saa aineryhmän ohjaavilta opettajilta.

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Arvioinnin kriteerit: Hyväksytty suoritus edellyttää alla olevien kohtien A-B hyväksyttyä suorittamista: A Harjoittelujakson suunnittelu: ohjeiden mukaiset tuntisuunnitelmat ja omien opetustuokioiden pitäminen ja oman opetuksen reflektointi. B Muu ohjatun harjoittelun sisältö: pakolliset luennot, aineryhmäkohtaiset ohjaukset, opetuksen havainnointi. Täydennettävä: Selkeästi havaittavat puutteet opetustuokioiden suunnittelussa tai pitämisessä tai muun harjoittelun sisältöjen suorittamisessa. Hylätty: Opiskelija ei ole kehotuksesta huolimatta täydentänyt suorituksiaan sovittuun määräaikaan mennessä. Suorituksen hyväksyy ohjaava opettaja. Täydennyksestä sovitaan ohjaavan opettajan kanssa. Poissaolot on korvattava ja niistä tulee sopia normaalikoulun osalta ohjaavan opettajan tai aineryhmän ravustajan kanssa.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma