Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
AION1015 PEDA a4.1 Ohjattu harjoittelu II Opiskelun ja kasvun ohjaaminen 5 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, aineenopett., Turun normaalikoulu
Vastuuhenkilö
TNK: johtava rehtori/kouluasterehtorit

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa suunnitella ja pitää oppitunnin sekä ymmärtää erilaisten työtapojen merkityksen vaihtuvissa opetustilanteissa ja heterogeenisissä ryhmissä. Opiskelija osaa arvioida oppilaan edistymistä. Opiskelija tunnistaa omia käyttäytymismallejaan ja pohtii omaa käyttöteoriaansa. Opiskelija osaa toimia turvallisuustekijät huomioonottaen erilaisissa opetustilanteissa. Opiskelija ymmärtää opettajan työn merkityksen oppilaan oppimisen ja kasvun tukijana.

Sisältö

- monikulttuurisen koulun toimintaan perehtyminen
- opetusmenetelmiin, työtapoihin, opetusmateriaaleihin sekä opetusvälineisiin perehtyminen
- opetussuunnitelmaan pohjautuvan oppitunnin suunnitteleminen, toteuttaminen ja reflektointi
- perehtyminen arviointiin ja käytössä oleviin arviointimenetelmiin
- onnistuneen vuorovaikutuksen harjoitteleminen
- onnistuneeseen oppimisprosessiin vaikuttavien osatekijöiden ymmärtäminen ja tehokkaisiin ryhmänhallintakeinoihin perehtyminen
- tieto- ja viestintätekniikan pedagogiseen käyttöön perehtyminen
- oppilaan ja opiskelijan oppimisen ja kasvun tukeminen
- yleinen, tehostettu ja erityinen tuki perusopetuksessa
- oppilas- ja opiskelijahuoltoon sekä kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön perehtyminen
- turvallisen oppimisympäristön luominen
- oman opettajuuden pohdinnan alkuun saattaminen ja käyttöteorian hahmottaminen

Harjoitteluun sisältyy orientoivia luentoja ja aineryhmäkohtaisia harjoituksia, opetuksen vastuullista suunnittelua, opetustuokioita tai opetettavia tunteja joko ryhmänä tai yksin, opetuksen aktiivista havainnointia, apuopettajana toimimista, koulutyöhön liittyviä muita tehtäviä, pienryhmätyöskentelyä sekä ryhmä- ja yksittäisohjausta.

Harjoittelijat jakautuvat aineryhmän ohjaajien kesken. Ohjaaja antaa harjoittelijaryhmänsä vastuulle yhden tai useamman omista opetusryhmistään. Harjoittelijaryhmä suunnittelee ja vastaa yhdessä opettajan kanssa ryhmän opetuksesta ja arvioinnista. Tunnit voidaan pitää yksin, pareittain tai useamman hengen ryhmissä. Ryhmä seuraa toistensa tunteja sekä harjoittelee kannustavan ja toista arvostavan palautteen antamista. Ryhmän jäsenet toimivat tarvittaessa apuopettajina toistensa tunneilla. Ryhmä voi olla ohjaajan mukana myös luokan- tai ryhmänohjaajan tuntien suunnittelussa ja toteutuksessa sekä vanhempainilloissa, retkissä jne. Samoin ryhmä voi osallistua valvontoihin, koeviikon järjestelyihin, erilaisiin teemapäiviin tai jaksolle osuneisiin muihin tilaisuuksiin.

Ensimmäisessä periodissa laadittua yksilöllistä harjoittelusuunnitelmaa tarkennetaan ja täsmennetään jakson aikana. Opiskelija antaa syyslukukauden päätteeksi palautetta harjoittelusta

Toteutustavat

- asiantuntijaluentoja 6 t
- ohjattua opetukseen osallistumista 30 t,
josta oppituntien havainnointia15-22 t ja opiskelijan pitämiä harjoitustunteja 8-15 t
- ohjausta 20 t
- pienryhmätyöskentelyä 4 t
- kouluharjoittelua 20 t
- opetuksen itsenäistä suunnittelua 53 t
yht. 133 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Luennoilla on läsnäolovelvollisuus. Opiskelija pitää harjoitustuntinsa yksin tai pareittain. Niiden määrä (8−15 t) vaihtelee aineryhmien resurssien ja opiskelijan aikaisemman työkokemuksen mukaan. Pienryhmätyöskentelyssä harjoitellaan vuorovaikutustaitoja, ainerajat ylittävää yhteistyötä ja työelämätaitoja.

Kouluharjoittelu on tutustumista ja osallistumista opettajan muuhun työhön, kuten huoltajien iltoihin, luokan- ja ryhmänohjaajan tuokioihin, opettajankokouksiin, työryhmien kokouksiin, tai tukiopetuksen antoon ja muuhun kullekin oppiaineelle tyypilliseen toimintaan. Tarkempia tietoja kouluharjoittelun suorittamisesta annetaan Turun normaalikoulun harjoitteluoppaassa ja ainekohtaisissa ohjauksissa.

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Hyväksytty suoritus edellyttää alla olevien kohtien A-C hyväksyttyä suorittamista: A Harjoittelusuunnitelma, jossa on kuvattuna ohjeiden mukaisesti oma kasvatusnäkemys ja omat kehittymistavoitteet, mukana tvt-taitojen kehittämistavoitteet. B Harjoittelujakson suunnittelu: ohjeiden mukaiset tuntisuunnitelmat ja oman opetuksen pitäminen ja oman opetuksen reflektointi. C Muu ohjatun harjoittelun sisältö: pakolliset luennot, pienryhmätyöskentely, AO-LO-harjoittelu, aineryhmäkohtaiset ohjaukset, opetuksen havainnointi. Täydennettävä: Selkeästi havaittavat puutteet mm. 1) tuntien suunnittelussa, toteutuksessa tai reflektoinnissa 2) aineen- ja työtapojen hallinnassa 3) muun ohjatun harjoittelun sisältöjen suorittamisessa. Hylätty: Opiskelija ei ole kehotuksesta huolimatta täydentänyt suorituksiaan sovittuun määräaikaan mennessä. Suorituksen hyväksyy ohjaava opettaja. Täydennyksestä sovitaan ohjaavan opettajan kanssa. Poissaolot on korvattava ja niistä tulee sopia normaalikoulun osalta ohjaavan opettajan tai aineryhmän ravustajan kanssa.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Suoritetaan Ohjatun harjoittelun I jälkeen.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma