Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
AION1017 PEDA a4.3 Ohjattu harjoittelu IV Opettaja tulevaisuuden tekijänä 4 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, aineenopett., Turun normaalikoulu
Vastuuhenkilö
TNK: johtava rehtori/kouluasterehtorit

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa toimia monikulttuurisessa ja kielitietoisessa kouluympäristössä. Opiskelija osaa käyttää tieto- ja viestintätekniikkaa pedagogisesti järkevällä tavalla. Opiskelija tiedostaa oman käyttöteoriansa, kasvatus- ja opetustyylinsä. Opiskelija ymmärtää jatkuvan ammatillisen kehittämisen ja yhteistyön tärkeyden opettajan työssä. Opiskelija tietää opettajan työn olevan moninaista ja eettistä toimintaa.

Sisältö

- erilaisiin oppimisen ympäristöihin tutustuminen
- opettajan työn edellyttämien ihmissuhde- ja kommunikaatiotaitojen vahvistaminen
- opettajan työn yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tiedostaminen
- tutustuminen koulun ja sen sidosryhmien yhteistyöhön
- täydennyskoulutuksen ja oman työn kehittämisen tärkeyden tiedostaminen ja arviointi
- opettajan käyttöteorian vahvistaminen

Harjoitteluun sisältyy asiantuntijaluentoja, aine- ja teemaryhmäkohtaisia harjoituksia, opetuksen vastuullista suunnittelua, opetustuokioita tai opetettavia tunteja joko ryhmänä tai yksin, opetuksen aktiivista havainnointia, apuopettajana toimimista, koulutyöhön liittyviä muita tehtäviä, pienryhmätyöskentelyä sekä ryhmä- ja yksittäisohjausta. Opiskelija hyödyntää opetuksessaan erilaisia digitaalisia materiaaleja

Opiskelijalta edellytetään muutoshakuista opiskeluasennetta ja tietoista pyrkimystä oman opetustyön sekä erilaisten oppimisympäristöjen tutkimiseen ja kehittämiseen sekä valmiuksia omien aineidensa oppimista ja opetusta koskevaan tutkimustoimintaan. Kevätlukukauden alussa laadittua yksilöllistä harjoittelusuunnitelmaa tarkennetaan ja täsmennetään jakson aikana. Opiskelija vastaa kevätlukukauden lopussa sekä koulun omaan että valtakunnalliseen harjoittelua koskevaan palautekyselyyn koulun kotisivuilla.

Toteutustavat

- asiantuntijaluentoja 6 t
- ohjattua opetukseen osallistumista 25 t,
josta oppituntien havainnointia 12-18 t ja opiskelijan pitämiä harjoitustunteja 7-13 t
- ohjausta 18 t
- pienryhmätyöskentelyä 2 t
- kouluharjoittelua 16 t
- opetuksen itsenäistä suunnittelua 40 t
yht. 107 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Luennoilla on läsnäolovelvollisuus. Opiskelijan pitämien harjoitustuntien määrä (8-13 t) vaihtelee aineryhmien resurssien ja opiskelijan aikaisemman työkokemuksen mukaan. Pienryhmätyöskentelyssä vahvistetaan ainerajat ylittävää yhteistyötä ja työelämätaitoja. Kouluharjoittelu on tutustumista ja osallistumista opettajan muuhun työhön, kuten luokan- ja ryhmänohjaajan tuokioihin, opettajankokouksiin, työryhmien kokouksiin, tai tukiopetuksen antoon ja muuhun kullekin oppiaineelle tyypilliseen toimintaan. Tarkempia tietoja kouluharjoittelun suorittamisesta annetaan Turun normaalikoulun harjoitteluoppaassa ja ainekohtaisissa ohjauksissa.

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Hyväksytty suoritus edellyttää alla olevien kohtien A-C hyväksyttyä suorittamista: A Täydennetty harjoittelusuunnitelma, jossa on kuvattuna ohjeiden mukaisesti oma kasvatusnäkemys ja omat kehittymistavoitteet, mukana tvt-taitojen kehittämistavoitteet. B Harjoittelujakson suunnittelu: ohjeiden mukaiset jakso- ja tuntisuunnitelmat ja oman opetuksen pitäminen, opetusryhmän arviointi ja oman opetuksen reflektointi. C Muu ohjatun harjoittelun sisältö: pakolliset luennot, pienryhmätyöskentely, aineryhmäkohtaiset ohjaukset, opetuksen havainnointi. Täydennettävä: Selkeästi havaittavat puutteet mm. 1) jakson ja tuntien suunnittelussa tai toteutuksessa 2) aineen- ja työtapojen hallinnassa 3) muun ohjatun harjoittelun sisältöjen suorittamisessa. Hylätty: Opiskelija ei ole kehotuksesta huolimatta täydentänyt suorituksiaan sovittuun määräaikaan mennessä. Suorituksen hyväksyy ohjaava opettaja. Täydennyksestä sovitaan ohjaavan opettajan kanssa. Poissaolot on korvattava ja niistä tulee sopia normaalikoulun osalta ohjaavan opettajan tai aineryhmän ravustajan kanssa.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Suoritetaan Ohjatun harjoittelun III jälkeen.

Lisätietoja

Opiskelija saa halutessaan harjoittelun päätyttyä normaalikoululta henkilökohtaisen kuvauksen harjoittelun sisällöistä ja painotuksista. Kuvauksessa mainitaan myös mahdolliset harjoittelun erityisalueet.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma