Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASA3274 PEDA a5 Aineenopetuksen kehittäminen ja tutkimus 3 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, aineenopett., OKL Turku
Vastuuhenkilö
OKL Turku: professorit, yliopistonlehtorit, lehtorit ja yliopisto-opettajat

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee opettamiensa aineiden didaktisen tutkimuksen kohteita ja menetelmiä. Opiskelija oppii arvioimaan tutkimustulosten luotettavuutta, merkitystä ja soveltuvuutta käytäntöön. Opiskelija tuntee tutkielmanteon päävaiheet tutkimuskysymyksen muotoilusta ja aineistonkeruusta valmiin tutkielman raportointiin.

Sisältö

- yleiskuva opetettavien aineiden didaktisesta tutkimuksesta
- informaatioluku- ja tiedonhankintataidon perusteet
- tutkimusartikkelien analysointi
- tutkielman tekemisen vaiheet ja muodolliset vaatimukset
- erilaiset tutkimusaineistot ja tutkimusaineiston hankintatavat
- tutkimussuunnitelman laadinnan ohjeistus

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t
Ryhmäopetus 8 t 0 t
Itsenäinen työskentely 60 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Harjoitustyö(t)
 • suomeksi
Kirjallinen tentti
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Harjoitustyö(t)
 • suomeksi
Essee
 • suomeksi

Opetus toteutetaan kontakti- ja verkko-opetuksena. Kirjallinen tentti sisältää luennot ja kirjallisuuden. Ryhmäopetus voidaan toteuttaa lukupiirityöskentelynä. Kirjallinen tentti voidaan korvata kirjallisuuteen perustuvalla esseellä, ainekohtaisen päätöksen mukaisesti.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tentittävä kirjallisuus:

Äidinkieli ja kirjallisuus

 1. Ahvenjärvi, K. & Kirstinä, L. 2013. Kirjallisuuden opetuksen käsikirja. Tietolipas 239. Helsinki: SKS
 2. Harjunen, E. & Arvilommi, R. (toim.) 2013. Kuinka teksti kirjoitetaan omaksi? Äidinkielen opettajain liiton vuosikirja 2013. Helsinki: Äidinkielen opettajain liitto, soveltuvin osin
 3. Tainio, L. 2012.  Äidinkielen ja kirjallisuuden didaktiikka. Teoksessa A. Kallioniemi & A. Virta (toim.). Ainedidaktiikka tutkimuskohteena ja tiedonalana. Turku: Suomen kasvatustieteellinen seura, s. 121-145.
 4. Vaarala, H., Reiman, N., Jalkanen, J. & Nissilä, L. 2016. Tilanne päällä! Näkökulmia S2-opetukseen. Opetushallitus, soveltuvin osin
 5. SEKÄ ajankohtaisia kotimaisia ja kansainvälisiä tutkimusartikkeleita sopimuksen mukaan.

Uskonto      

 1. Kallioniemi, A. & Luodeslampi, J. (toim.) 2005. Uskonnonopetus uudella vuosituhannella. Helsinki: Kirjapaja.
 2. Pyysiäinen, M. & Seppälä, J. 1998. Uskonnonopetuksen käsikirja. Porvoo: WSOY. (soveltuvin osin)
 3. Ubani, M. 2013. Peruskoulun uskonnonopetus. Jyväskylä: PS-Kustannus.

Historia ja yhteiskuntaoppi

VAIHTOEHTO 1:

 1. Virta, A. 2008. Kenen historiaa monikulttuurisessa koulussa. Kasvatusalan tutkimuksia 39. Turku: Suomen kasvatustieteellinen seura.

VAIHTOEHTO 2:

 1. Kupari, P. & Siisiäinen, M. (toim.) 2012. Kodista ja kiinnostuksesta se lähtee. Suomalaisnuorten kansalaispätevyys ja yhteiskunnalliset asenteet. Jyväskylä: Koulutuksen tutkimuslaitos.
 2. Quakrim-Soivio, N. & Kuusela, J. 2012. Historian ja yhteiskuntaopin oppimistulokset perusopetuksen päättövaiheessa 2011. Koulutuksen seurantaraportit 2012:3. Helsinki: Opetushallitus, s. 15-136. Verkkojulkaisu: http://www.oph.fi/julkaisut/2012/historian_ja_yhteiskuntaopin_oppimistulokset_perusopetuksen_paattovaiheessa_2011.
 3. SEKÄ valinnaisia kansainvälisiä tutkimusartikkeleita (sovitaan erikseen ohjaajan kanssa)

Vieraat kielet

 1. Hentunen, A-I. 2004. Rakennetaan kielitaitoa: käytännön konstruktivismia kieltenopettajalle. Helsinki: WSOY.
 2. Hildén, R. & Salo, O.-P. (toim.) 2011. Kielikasvatus tänään ja huomenna - opetussuunnitelmat, opettajankoulutus ja kielenopettajan arki. Helsinki: WSOYpro. (soveltuvin osin)

LISÄKSI VALINNAISENA:

 1. Tornberg, U. 2000 (tai uudempi painos). Språkdidaktik. Malmö Gleerups. TAI Breen, M. (ed) 2001. Learner contributions to language learning: New directions in research. Harlow: Longman Pearson. (soveltuvin osin)

Matemaattiset aineet

 1. Krzywacki, H., Juuti, K., & Lampiselkä, J. (toim.) 2012. Matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen ajankohtaista tutkimusta. Suomen ainedidaktisen tutkimusseuran julkaisuja. Ainedidaktisia tutkimuksia 2. Helsinki: Suomen ainedidaktinen tutkimusseura, s. 13-44, 81-144 ja 169-212. Verkkojulkaisu: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/37755
 2. Kärnä, P., Houtsonen, L. & Tähkä, T. (toim.) 2012. Luonnontieteiden opetuksen kehittämishaasteita 2012. Koulutuksen seurantaraportti 1012:10. Tampere: Opetushallitus, s. 9-28, 105-119 ja 145-158.    

Biologia ja maantiede

 1. Eloranta, V., Jeronen, E. & Palmberg, I. (toim.) 2005. Biologia eläväksi. Biologian didaktiikka. Jyväskylä: PS-Kustannus, s. 291-318.
 2. Kallioniemi, A. & Virta, A. (toim.) 2012.  Ainedidaktiikka tutkimuskohteena ja tiedonalana. Jyväskylä: Suomen kasvatustieteellinen seura, s. 19-69, 272-316.
 3. Kärnä, P., Houtsonen, L., & Tähkä, T. (toim.) 2012. Luonnontieteiden opetuksen kehittämishaasteita 2012. Helsinki, Opetushallitus, s. 9-104.
 4. SEKÄ valinnaisia kansainvälisiä tutkimusartikkeleita.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma