Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LUOT3547 AKA2 Esi- ja alkuopetuksen pedagogiikka 7 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Vastuuhenkilö
OKL Turku: yliopisto-opettajat Anu Warinowski ja Teija Holst

Osaamistavoitteet

Opiskelijalla on valmiudet toimia opettajana esi- ja alkuopetuksessa. Opiskelija on perehtynyt esi- ja alkuopetuksen erilaisiin oppimisympäristöihin ja toimintatapoihin. Opiskelija tuntee esi- ja alkuopetuksen pedagogisia periaatteita ja osaa soveltaa niitä opetukseensa.

Sisältö

- oman opettajuuden, osaamisen ja ammattietiikan edistäminen
- lapsen aktiivinen toimijuus ja lapsilähtöisyys
- kasvatus- ja oppimisvuorovaikutus esi- ja alkuopetuksessa
- oppimisympäristöt ja toimintakulttuurit
- alkukasvatuksen nivelvaiheen siirtymät
- esi- ja alkuopettaja sekä kulttuurinen moninaisuus
- esi- ja alkuopetuksen opetussuunnitelmat ja arviointi
- esi- ja alkuopetuksen eheyttäminen ja eriyttäminen
- lukemaan opettamisen menetelmät
- huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö sekä moniammatillinen yhteistyö esi- ja alkuopetuksessa
- esiopetuksen ja alkuopetuksen integraatio ja yhteistyö koulu- ja kuntatasolla
- esi- ja alkuopetuksen vaihtoehtoiset pedagogiset innovaatiot

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 10 t 0 t
Ryhmäopetus 30 t 0 t
Itsenäinen työskentely 147 t 0 t

Osa opetuksesta voidaan suorittaa omakustanteisina opintokäynteinä tutustuen esi- ja alkuopetuksen kenttään.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • suomeksi
Harjoitustyö(t)
 • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Luento- / oppimispäiväkirja
 • suomeksi
Harjoitustyö(t)
 • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi

Kirjallinen tentti sisältää luennot ja tentittävän kirjallisuuden.

Opintojakson vastuuhenkilö päättää, onko suoritustapa kirjallinen tentti tai luento-/oppimispäiväkirja.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

Syksy ja kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tentittävä/luento-/oppimispäiväkirjassa käytettävä kirjallisuus:

 1. Pyhältö, K. & Vitikka, E. (toim.) 2013. Oppiminen ja pedagogiset käytännöt. OPH.
 2. Kronqvist, E-L. & Kumpulainen, K. 2011. Lapsuuden oppimisympäristöt. Eheä polku varhaiskasvatuksesta kouluun. Helsinki: WSOYpro.
 3. Atjonen, P. 2007. Hyvä, paha arviointi. Helsinki: Tammi.
 4. Paavola, H. & Talib, M-T. 2010. Kulttuurinen moninaisuus päiväkodissa ja koulussa. PS-Kustannus. Juva: Bookwell.


Oheiskirjallisuus: Uusimmat, voimassaolevat esiopetuksen, alkuopetuksen ja koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteet.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
Alkukasvatuksen perusopinnot, Turku (Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma