Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LUOT3549 AKA5 Taito- ja taideaineet 3 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Vastuuhenkilö
OKL Turku: yliopisto-opettaja Päivi Aalto

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa havainnoida, suunnitella, toteuttaa ja arvioida taito- ja taideaineiden pedagogista toimintaa varhaiskasvatuksessa ja alkukasvatuksessa. Opiskelija ymmärtää taito- ja taideaineille ominaiset prosessit
lapsen ajattelun, ilmaisun, luovuuden, mielikuvituksen ja itsetuntemuksen kehittäjänä. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa lapsen kiinnostuksen kohteet huomioivaa eheyttävää opetusta, joka muodostuu eri laajuisista ja eri tavoin toteutetuista oppimiskokonaisuuksista.

Sisältö

- taito- ja taideaineiden pedagogiset perusteet varhaiskasvatuksessa ja/tai esi- ja alkuopetuksessa
- yhteyksien luominen ja näkeminen taito- ja taideaineiden ja muiden oppiaineiden välillä
- taide- ja taitokasvatuksen mahdollisuudet ja menetelmät

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 10 t 0 t
Ryhmäopetus 26 t 0 t
Itsenäinen työskentely 44 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Harjoitustyö(t)
 • suomeksi

Läsnäolovelvollisuus luennoilla.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

Syksy-kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheiskirjallisuus:

 1. Korhonen, R., Rönkkö, M-L. & Aerila, J. (toim.) 2010. Pienet oppimassa. kasvatuksellisia näkökulmia varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen. Turku: Uniprint. (soveltuvin osin)
 2. Van Hoorn, J., Monighan Mourot, P., Scales, B. & Rodriguez Alward, K. 2011. Play at the Center of the Curriculum. Pearson.
 3. Rusanen, S., Kuusela, M., Rintakorpi, K. & Torkki, K. (toim.) 2014. Musta tuntuu punaiselta – kuvataiteellinen toiminta varhaisiässä. Kirjapaja.
 4. Ruokonen, I., Rusanen, S. & Välimäki, A-L. (toim.) Taidekasvatus varhaiskasvatuksessa. Iloa, ihmettelyä ja tekemistä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Opas 3. Helsinki: Yliopistopaino. Verkkojulkaisu: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201205085414
 5. Sääkslahti, A. 2015. Liikunta varhaiskasvatuksessa. PS-kustannus.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
Alkukasvatuksen perusopinnot, Turku (Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma