Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LUOT3517 Lp2 Koulun liikuntakasvatus 6 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Vastuuhenkilö
OKL Turku: yliopistonlehtori

Osaamistavoitteet

Opiskelija on syventänyt ja laajentanut näkemystään koulun liikuntakasvatuksesta. Opiskelijalla on perusvalmiudet opettaa heterogeenistä ryhmää ja erilaisia oppijoita. Hän kykenee edistämään koulun liikunnallista toimintakulttuuria.

Sisältö

- oman liikuntapedagogisen ajattelun jäsentäminen
- koulun liikuntakasvatuksen laaja-alainen kehittäminen
- liikunnan opettamisen ja soveltamisen perusperiaatteet ja -menetelmät
- liikunnan voimassaolevat opetussuunnitelmat

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t
Ryhmäopetus 20 t 0 t
Itsenäinen työskentely 120 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • suomeksi
Harjoitustyö(t)
 • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi

Kirjallinen tentti sisältää luennot ja tentittävän kirjallisuuden.

Harjoitustöiden suoritus tapahtuu osittain kentän peruskouluissa tai päiväkodin/esiopetuksen ryhmissä.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy
3. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tentittävä kirjallisuus:

 1. Jaakkola, T., Liukkonen, J. & Sääkslahti, A. (toim.) 2013. Liikuntapedagogiikka. Opetus 2000. Jyväskylä: PS-kustannus, s. 17–29, 48–73, 144–161, 204–235, 274–410.
 2. Voimassa oleva valtakunnallinen perusopetuksen opetussuunnitelma. Liikunta. Verkkojulkaisu.
 3. Syväoja, H., Kantomaa, M., Laine, K., Jaakkola, T., Pyhältö, K. & Tammelin, T. 2012. Liikunta ja oppiminen. Opetushallituksen muistiot 2012: 5.
 4. Rink, J. 2005. Teaching Physical Education for Learning (5th edition) (Part 1 & 2). Boston: McGraw-Hill, s. 82–271. 

Oheiskirjallisuus ja -materiaali:

 1. Tomporowski, P. D., McCullick, B. & Pesce, C. 2015. Enhancing Children’s Cognition With Physical Activity Games. Champaign, IL: Human Kinetics.
 2. Rovio, E., Lintunen, T. & Salmi, O. 2009. Ryhmäilmiöt liikunnassa. Liikuntatieteellisen Seuran julkaisu no: 163. Helsinki.
 3. Liikkuva koulu -ohjelman sivusto: www.liikkuvakoulu.fi
 4. Varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset 2005. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2005:17. Helsinki. Verkkojulkaisu: www.stm.fi/julkaisut/nayta/-/_julkaisu/1065061
 5. Rintala, P., Huovinen, T. & Niemelä, S. 2012. Soveltava liikunta. Liikuntatieteellisen Seuran julkaisu nro 168.
 6. Alanko, R., Remahl, V. & Saari, A. 2004. Ota minut mukaan. Erityistukea tarvitseva lapsi leikissä ja liikunnassa. Frenckellin Kirjapaino Oy. Myös verkkojulkaisu: http://www.sport.fi/kirjasto/teos/ota-minut-mukaan
 7. Motoriikan havainnointilomake (MOQ-T): https://ekapeli.lukimat.fi/?site=q;q=moqt
 8. Muu ajankohtainen materiaali.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
Liikunnan perusopinnot, Turku (Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma