Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LUOT2036 Ttp4 Koululaisen ravitsemus 3 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Vastuuhenkilö
OKL Turku: yliopistonlehtori Hanna Maijala

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee terveellisen ravitsemuksen ominaisuuksia, ymmärtää ravitsemuksen ja terveyden/sairauden yhteyksiä sekä osaa soveltaa näitä koululaisen näkökulman huomioiden. Opiskelija saa valmiuksia toteuttaa ravitsemuskasvatusta koulussa.

Sisältö

- omien ruokatottumusten arviointi
- ravitsemussuositukset
- koululaisen ravitsemuksen erityispiirteet
- ravitsemuskasvatus

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 8 t 0 t
Itsenäinen työskentely 66 t 0 t

Lisäksi suurryhmäopetusta 6 t.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Kirjallinen tentti
 • suomeksi
Harjoitustyö(t)
 • suomeksi

Kirjallinen tentti sisältää suurryhmäopetuksen, ryhmäopetuksen ja tentittävän kirjallisuuden.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tentittävä kirjallisuus:

 1. Fogelholm, M. (toim) 2003. Ratkaisuja ravitsemukseen. Ravitsemuskasvatus ja elämänkaari. Helsingin yliopiston koulutus- ja tutkimuskeskus Palmenia.
 2. Haglund, B., Huupponen, T., Ventola, A-L. & Hakala-Lahtinen, P. 2011. Ihmisen ravitsemus. Helsinki: WSOYpro, s. 1−174, 201-229, 252-274.
 3. Syödään ja opitaan yhdessä - kouluruokailusuositus. 2017. Valtion ravitsemusneuvottelukunta. Verkkojulkaisu: https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/131834/Syo%cc%88da%cc%88a%cc%88n_ja_opitaan_yhdessa%cc%88_WEB.pdf?sequence=1 (muutos 28.3.2017)
 4. Syödään yhdessä ruokasuositukset lapsiperheille. 2016. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Valtion ravitsemusneuvottelukunta. s. 7-41, 76-107. Verkkojulkaisu: https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/129744/KIDE26_FINAL_WEB.pdf?sequence=1
 5. Terveyttä ruoasta! Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014. Valtion ravitsemusneuvottelukunta. Verkkojulkaisu: http://www.ravitsemusneuvottelukunta.fi/files/images/vrn/2014/ravitsemussuositukset_2014_fi_web.pdf

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
Terveystiedon perusopinnot, Turku (Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma