Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LUOT1931 KUp4 Kuvakulttuurit ja kuvatulkinta 3 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Vastuuhenkilö
OKL Turku: yliopistonlehtori Marjo Räsänen

Osaamistavoitteet

Opiskelija hahmottaa visuaalisen kulttuurin kenttää ja erilaisia kuvakulttuureja sen osana. Hän ymmärtää erilaisten taidemaailmojen pohjana olevia käsityksiä sekä niihin vaikuttavia historiallisia ja kulttuurisia tekijöitä. Opiskelija osaa tarkastella kuvataiteen ilmiöitä teoksen, taiteilijan ja vastaanottajan sekä taiteen instituutioiden ja yhteiskunnan näkökulmista. Hän osaa käyttää sanallisia ja kuvallisia ja muita menetelmiä kuvien analysoinnissa. Opiskelija kykenee ilmaisemaan kuvallisesti omia näkemyksiään. Hän tiedostaa tekemiensä kuvien kulttuuriset lähtökohdat ja osaa käyttää niitä viestinnän ja vaikuttamisen välineenä. Opiskelija tuntee alan käsitteistöä ja osaa tarkastella kuvataiteen nykyilmiöitä suhteessa historiaan. Opiskelija tunnistaa esteettisten, eettisten ja ekologisten arvojen vaikutuksia taiteessa ja muussa visuaalisessa kulttuurissa.

Sisältö

- kuvataiteen teosten ja ilmiöiden suhde muihin kuvakulttuureihin
- erilaiset taidekäsitykset ja esteettinen arvottaminen
- kuvan muodon ja sisällön suhteen tarkastelu
- sanallinen ja kuvallinen kuva-analyysi
- tekijän, teoksen ja katsojan kontekstualisointi
- kuvataiteiden historia ja kuvakulttuurit tänään

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 6 t 0 t
Ryhmäopetus 24 t 0 t
Itsenäinen työskentely 50 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Luento- / oppimispäiväkirja
  • suomeksi

Opintojaksoon kuuluu opintotehtävä.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy
3. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheiskirjallisuus (soveltuvin osin):

  1. Räsänen, M. 2015. Visuaalisen kulttuurin monilukukirja. Helsinki: Aalto-yliopisto.
  2. Granö, P. & Keskitalo, A. & Ronkainen, S. (toim.) 2013. Visuaalisen kokemus – johdatus moniaistiseen analyysiin. Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus.
  3. Ajankohtaiset artikkelit

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma