Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KTL_0021 aPEDA p1 Opettajuus ja kasvatustiede: orientoituminen pedagogisiin opintoihin 4 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, kasvatustieteiden laitos
Vastuuhenkilö
KTL: yliopistonlehtori Marjo Nieminen

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää kasvatustieteen perusteita ja sen osa-alueita sekä osaa tarkastella opettajan työtä kasvatustieteellisestä näkökulmasta.

Sisältö

Keskeiset sisällöt:
- kasvatustieteen peruskäsitteistö
- kasvatustieteen historia ja klassiset kysymykset
- opettajuus osana kasvatustiedettä

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Essee
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opintojakso suoritetaan kirjoittamalla essee seuraavasta kirjallisuudesta.

  1. Rinne, R., Kivirauma, J. & Lehtinen, E. 2015. Johdatus kasvatustieteisiin. 8. uud. p. Jyväskylä: PS-kustannus.
  2. Kaksi tentaattorin kanssa erikseen sovittavaa väitöskirjaa, jotka käsittelevät opettajuutta tai opettamista.

Lisätietoja

Opintojakson aPEDA p1 voi suorittaa myös seuraavalla opintojaksolla:
KTL_3073 Ka1/Aa1/Ea1/PO1/PEDAp1/aPEDA p1. Johdatus kasvatustieteisiin 4 op

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kasvatustieteiden laitos
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., KTL
Kasvatustiede, kasvatustieteiden laitos