Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KTL_4007 aPEDA a1 Pedagogisia erityiskysymyksiä 4 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, kasvatustieteiden laitos
Vastuuhenkilö
KTL: yliopistonlehtori Anne Laiho

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää opetuksen peruskysymyksiä ainedidaktiikan tai tietyn koulutuskontekstin näkökulmasta ja tunnistaa opetustyön haasteita ainedidaktiikan tai tietyn koulutuskontekstin näkökulmasta (vaihtoehdot A-G).

Sisältö

- opetus aikuis- ja ammatillisessa koulutuksessa
- opetus yliopistossa
- historian, yhteiskuntaopin ja yhteiskunnallisten aineiden opetus
- filosofian opetus
- opetus taide- ja kulttuurialalla
- musiikkitieteen opetus
- tietojenkäsittelytieteen ja taloustieteen opetus

Toteutustavat

Lukupiiri tai seminaari 12 h.

Vaadittavat opintosuoritukset

Osallistuminen lukupiiriin ja lukupiiriraportin laatiminen TAI osallistuminen seminaariin ja projektityön laatiminen. Opintojakson jokin erityisalue voidaan järjestää seminaarimuotoisena työskentelynä, mikäli vähintään 8 opiskelijaa ilmoittautuu ko. erityisalueeseen (seminaarissa voidaan yhdistää myös eri näkökulmia) ja laitoksen resurssit mahdollistavat opetuksen järjestämisen.

Valitaan seuraavista vaihtoehtoisista erityisalueista (A-G) yksi.
A. Aikuis- ja ammatillinen koulutus
B. Yliopistopedagogiikka
C. Historia, yhteiskuntaoppi ja yhteiskunnalliset aineet
D. Filosofia
E. Taide- ja kulttuuriala
F. Musiikkitiede
G. Tietojenkäsittelytiede, taloustiede

Aihealueen kirjallisuudesta valitaan vähintään kolme vaihtoehtoa. Valittu aineisto käsitellään lukupiirityöskentelyssä. Lukupiirityöskentely raportoidaan. Tarkemmat ohjeet lukupiirityöskentelystä annetaan lukukauden alussa.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

A. Aikuis- ja ammatillinen koulutus

 1. Eteläpelto, A. & Onnismaa, J. 2006. Ammatillisuus ja ammatillinen kasvu. Aikuiskasvatuksen 46. vuosikirja.
 2. Harni, E. (toim.) 2015. Kontrollikoulu. Näkökulmia koulutukselliseen hallintaan ja toisin oppimiseen. Kampus kustannus.
 3. Kotila, H. & Mäki, K. 2012. Ammattikorkeakoulupedagogiikka 2. Edita.
 4. Laine, T. & Malinen, A. 2009. Elävä peilisali. Aikuista pedagogiikkaa oppimassa. Kansanvalistusseura.
 5. Salo, P. & Suoranta, J. 2002. Sivistyksellinen aikuiskasvatus. Helsinki: Kansanvalistusseura.
 6. Vehviläinen, S. 2014. Ohjaustyön opas. Gaudeamus.
 7. Ajankohtaisia tieteellisiä artikkeleita, esim. julkaisuista Aikuiskasvatus tai Ammattikasvatuksen aikakauskirja (sovitaan opintojaksosta vastaavan opettajan kanssa)

B. Yliopistopedagogiikka

 1. Harni, E. (toim.) 2015. Kontrollikoulu. Näkökulmia koulutukselliseen hallintaan ja toisin oppimiseen. Kampus kustannus.
 2. Biggs, J. & Tang, C. 2007. Teaching for quality learning at university. Third edition. Open University Press.
 3. Kivimäki, S., Kinnunen, M. & Löytty, O. (toim.) 2006. Tilanteen taju: Opettaminen  yliopistossa. Tampere: Vastapaino.
 4. Lindblom-Ylänne, S. & Nevgi, A. 2009. Yliopisto-opettajan käsikirja. Porvoo: WSOY.
 5. Tynjälä, P. & Välimaa, J. & Murtonen, M. 2004. Korkeakoulutus, oppiminen ja työelämä. Juva: PS-kustannus.
 6. Vehviläinen, S. 2014. Ohjaustyön opas. Gaudeamus.
 7. Ajankohtaisia tieteellisiä artikkeleita, esim. julkaisusta Yliopistopedagogiikka lehti (sovitaan opintojaksosta vastaavan opettajan kanssa)

C. Historia, yhteiskuntaoppi ja yhteiskunnalliset aineet

 1. Kupari, P. & Siisiäinen, M. (toim.) 2012. Kodista ja kiinnostuksesta se lähtee. Suomalaisnuorten kansalaispätevyys ja yhteiskunnalliset asenteet. Jyväskylä: Koulutuksen tutkimuslaitos.
 2. Rantala, J. & Ahonen, S. 2015. Ajan merkit. Historian käyttö ja opetus. Gaudeamus.
 3. Timmins, G., Vernon, K. & Kinealy, C. 2005. Teaching and learning history. London: Sage
 4. Tomperi, T. & Juuso, H. (toim.) 2008. Sokrates koulussa. Itsenäisen ja yhteisöllisen ajattelun edistäminen koulussa. Tampere: Niin & Näin.
 5. Virta, A. 2008. Kenen historiaa monikulttuurisessa koulussa. Suomen kasvatustieteellisen seura. Kasvatusalan tutkimuksia 39.
 6. Ajankohtaisia tieteellisiä artikkeleita (sovitaan opintojaksosta vastaavan opettajan kanssa)

D. Filosofia

 1. Harni, E. (toim.) 2015. Kontrollikoulu. Näkökulmia koulutukselliseen hallintaan ja toisin oppimiseen. Kampus kustannus.
 2. Kotkavirta, J. (toim.) 1995. Filosofia koulunpenkillä - kirjoituksia oppiaineen didaktiikasta. Painatuskeskus. Helsinki.
 3. Kurki, L. & Sihvonen, P. 1988. Väittely opetusmenetelmänä. Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan opetusmonisteita ja selosteita. Oulun yliopisto.
 4. Kiilakoski, T., Tomperi, T. & Vuorikoski, M. (toim.) 2005. Kenen kasvatus? Kriittinen pedagogiikka ja toisin kasvamisen mahdollisuus. Tampere: Vastapaino.
 5. Laine, T. (toim.) 1999. Kasvatus filosofiaan. Filosofian julkaisuja 66. Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos. Jyväskylän yliopisto.
 6. Tomperi, T. & Juuso, H. (toim.) 2008. Sokrates koulussa. Itsenäisen ja yhteisöllisen ajattelun edistäminen koulussa. Tampere: Niin & Näin.
 7. Ajankohtaisia tieteellisiä artikkeleita (sovitaan opintojaksosta vastaavan opettajan kanssa)

E. Taide- ja kulttuuriala

 1. Räsänen, M. 2008. Kuvakulttuurit ja integroiva taideopetus. Helsinki: Taideteollisen korkeakoulun julkaisu B 90.
 2. Räsänen, M. 2000. Sillanrakentajat: kokemuksellinen taiteen ymmärtäminen. Taideteollinen korkeakoulu. Jyväskylä: Gummerus.
 3. Töyssy, S., Vartiainen, L. & Viitanen, P. 1999. Visuaalisen kulttuurin käsikirja. Porvoo: WSOY.
 4. Herkman, J. 2007. Kriittinen mediakasvatus. Tampere: Vastapaino.
 5. Ajankohtaisia tieteellisiä artikkeleita (sovitaan opintojaksosta vastaavan opettajan kanssa)

F. Musiikkitiede

 1. Green, L. 1997. Music, gender, education. Cambridge University Press.
 2. Elliot, D. J. 1995. Music matters: a new philosophy of music education. Oxford University Press.
 3. Anttila, M. & Juvonen, A. 2002. Kohti kolmannen vuosituhannen musiikkikasvatusta. Joensuu University Press
 4. Lehtonen, K. 2004. Maan korvessa kulkevi… Johdatus postmoderniin musiikkipedagogiikkaan. Turun yliopiston kasvatustieteiden julkaisuja B:73.
 5. Jordan-Kilkki, P., Kauppinen, E. & Viitasalo-Korolainen, E. (toim.) 2013. Musiikkipedagogin käsikirja. Vuorovaikutus ja kohtaaminen musiikinopetuksessa. Helsinki: Opetushallitus.
 6. Ajankohtaisia tieteellisiä artikkeleita (sovitaan opintojaksosta vastaavan opettajan kanssa)

G. Tietojenkäsittelytiede, taloustiede

 1. Ihanainen, P., P. Kalli & K. Kiviniemi (toim.) 2009. Verkon varassa. Opetuksen pedagoginen kehittäminen verkkoympäristössä. Jyväskylä: Jyväskylän Ammattikorkeakoulu.
 2. Meisalo, V., Sutinen, E. & Tarhio, J. 2003. Modernit oppimisympäristöt. Tietosanoma Oy, RT-Print, Pieksämäki. http://www.edu.helsinki.fi/malu/kirjasto/ (soveltuvin osin)
 3. Liukas, L. & Mykkänen, J. 2014. Koodi 2016. Ensiapua ohjelmoinnin opettamiseen peruskoulussa. http://koodi2016.fi/lataa.html
 4. Ajankohtaisia tieteellisiä artikkeleita, esim. julkaisusta Journal of Information Technology Education, sovitaan opintojaksosta vastaavan opettajan kanssa)

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kasvatustieteiden laitos
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., KTL
Kasvatustiede, kasvatustieteiden laitos