Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
AIKK0038 aPEDA a4 Opetustyön tutkimusseminaari 8 op
Vastuutaho
Aikuiskasvatustiede
Vastuuhenkilö
KTL: yliopisto-opettaja Tiina Tuijula

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- osaa dokumentoida, eritellä ja arvioida systemaattisesti koulutusta, opetustoimintaa ja niitä koskevaa aikaisempaa tutkimusta
- tuntee kasvatustieteellisen tutkimusprosessin eri vaiheet ja kykenee toteuttamaan ne
- osaa asettaa mielekkään tutkimusongelman
- osaa hankkia tutkimusaineiston sekä analysoida ja tulkita sitä
- osaa tieteellisen kirjoittamisen, tutkimusten arvioinnin ja tieteelliseen keskustelun perustaitoja

Sisältö

- kasvatustieteellisen tutkimuksen metodologiset ja metodiset perusteet
- aiheen valinta ja rajaus
- tutkimuskirjallisuuteen perehtyminen ja tutkimussuunnitelman laatiminen
- aineiston hankinta ja tulosten analyysi
- tieteellinen raportointi sekä kritiikki (opponointi) ja keskustelu

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 10 t 0 t
Seminaari 28 t 0 t

Seminaarityöskentely jakaantuu kahteen osaan:

1. Johdanto-osa (syyslukukausi).
Pienryhmätyöskentelyä, jossa tutustutaan opettajan/kouluttajan työtä koskevaan tutkimukseen ja orientoidutaan kasvatustieteellisen tutkimuksen tekemiseen (tutkimuksenteon periaatteet ja vaiheet, esim. aiheen valinta ja rajaus, tutkimuksen rakenne sekä viittaustekniikka).

2. Esitys- ja keskusteluosa (kevätlukukausi).
Opiskelija laatii tutkimussuunnitelman, kerää aineiston ja kirjoittaa sekä esittää oman tutkielmansa sekä osallistuu oman ja muiden tutkielmien pohjalta käytävään keskusteluun.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Seminaari
 • suomeksi
Tutkielma / opinnäytetyö
 • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheislukemistona käytetään:

 1. Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2009 (tai uudempi). Tutki ja kirjoita. Helsinki: Tammi.
 2. Tähtinen, J., Laakkonen, E. & Broberg, M. 2011. Tilastollisen aineiston käsittelyn ja tulkinnan perusteita. Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan julkaisuja. C: 20.
 3. Metsämuuronen, J. (toim.) 2006. Laadullisen tutkimuksen käsikirja. Helsinki: International Methelp.
 4. Tuomi, J. & Sarajärvi, A. 2009. Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. Helsinki: Tammi.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kasvatustieteiden laitos
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., KTL
Kasvatustiede, kasvatustieteiden laitos