Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
AION3267 aPEDA a5.1 Ohjattu opetusharjoittelu normaalikoulussa 5 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, aineenopett., Turun normaalikoulu
Vastuuhenkilö
TNK: johtava rehtori/kouluasterehtorit

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy koulun toimintaan perusopetuksessa ja lukiossa. Opiskelija osaa suunnitella ja pitää oppitunnin sekä ymmärtää erilaisten työtapojen merkityksen vaihtuvissa opetustilanteissa. Opiskelija osaa tunnistaa omia käyttäytymismallejaan. Opiskelija syventää tuntemustaan erilaisten oppijoiden huomioimiseen ja omaa kasvatusnäkemystään ja soveltaa pedagogisia teoriaopintoja käytäntöön. Opiskelija osaa arvioida oppilaan edistymistä. Opiskelija tutustuu opettajan työn eri osa-alueisiin sekä osaa toimia turvallisuustekijät huomioonottaen erilaisissa opetustilanteissa. Opiskelija ymmärtää, miten tieto- ja viestintätekniikkaa hyödynnetään omassa oppiaineessa.

Sisältö

- yleissivistävän koulun toimintakulttuuriin, opetussuunnitelmiin, opetusmenetelmiin, työtapoihin, oppimateriaaleihin ja opetusvälineisiin tutustuminen
- tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöön tutustuminen
- monikulttuuriseen kouluun tutustuminen
- turvalliseen oppimisympäristöön tutustuminen
- opetuksen ja oppimistapahtuman havainnointi, suunnittelu, toteuttaminen ja reflektointi
- oppimisprosessin osatekijöiden huomioiminen opetuksessa
- opetustilanteen edellyttämään vuorovaikutukseen harjaantuminen
- omien vahvuuksien, valmiuksien ja kehittämisalueiden tunnistaminen ja reflektointi
- erilaisten oppijoiden huomioiminen opetuksessa

Toteutustavat

Osallistumista opetukseen 10-20 t; opetuksen suunnittelua 20-40 t; yksittäis- ja ryhmäohjausta 20-35 t; muuta kouluharjoittelua ja omatoimista työskentelyä 20-65 t. Opiskelijoiden henkilökohtaisten painotusten vuoksi toteutustavoissa on yksilöllistä vaihtelua.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma