Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KTL_0053 PEDAp1. Johdatus kasvatustieteisiin, kirjatenttivaihtoehto op.ped. opintoja suorittaville 4 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, kasvatustieteiden laitos
Vastuuhenkilö
KTL: yliopisto-opettaja Tiina Tuijula

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- on saanut yleiskäsityksen kasvatustieteistä, sen osa-alueista ja pääsuuntauksista
- on perehtynyt kasvatustieteiden sekä kasvatuksen, koulutuksen ja oppimisen peruskäsitteisiin ja tutkimuskohteisiin
- tuntee kasvatustieteiden ja koulujärjestelmämme historiaa

Sisältö

- kasvatustieteiden peruskäsitteistö ja pääsuuntaukset
- kasvatustieteiden historia ja klassiset kysymykset
- kasvatustieteiden osa-alueet, tutkimuskohteet sekä asema tieteenä

Toteutustavat

Itsenäinen työskentely.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Kirjallisen tentin voi suorittaa myös sähköisenä tenttinä. Suoritusmahdollisuuksien ajat ilmoitetaan kasvatustieteiden laitoksen internet-sivuilla. Suoritustapa on vaihtoehtoinen PEDAp1 Johdatus kasvatustieteisiin -opintojaksolle.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  1. Rinne, R., Kivirauma, J. & Lehtinen, E. 2015. Johdatus kasvatustieteisiin. 8. uudistettu. painos. Jyväskylä: PS-Kustannus. JA
  2. Siljander, P. 2014. Systemaattinen johdatus kasvatustieteeseen. Peruskäsitteet ja pääsuuntaukset. Tampere: Vastapaino.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kasvatustieteiden laitos
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., KTL
Kasvatustiede, kasvatustieteiden laitos