Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LUOT1943 Mua1 Pedagoginen seminaari 5 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Vastuuhenkilö
OKL Turku: professori Kimmo Lehtonen

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää musiikin merkityksen tunne-elämän kehittäjänä ja sekä mielenterveyden edistäjänä. Hän tutustuu musiikkikasvatuksen, -psykologian, ja -terapian keskeisiin teorioihin sekä tutkimussuuntauksiin ja oppii soveltamaan omaksumaansa tausta-ajattelua työssään. Kokonaistavoitteena on se, että opiskelija kehittyy omaa työtään tutkivaksi refleksiiviseksi musiikkikasvattajaksi. Opiskelija laatii jakson aikana musiikkikasvatuksen proseminaarityön.

Sisältö

- musiikkikasvatuksen merkitys tunne-elämän kehittäjänä ja mielenterveyden edistäjänä
- musiikkikasvatuksen, -psykologian ja -terapian lähtökohtien ja keskeisten teorioiden tuntemus
- proseminaarityön laatiminen ja siihen liittyvään seminaariin osallistuminen

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 30 t 0 t
Itsenäinen työskentely 73 t 0 t
Seminaari 20 t 0 t

Luento-opetuksesta 12 t on musiikkifilosofiaa, -psykologiaa ja -terapiaa.

Opetus toteutetaan yhdessä 16 opiskelijan ryhmässä.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheiskirjallisuus:

  1. Viherlampi, L–M. 2007. ”Minunkin sisällä soi” – musiikin ja sen parissa toimimisen terapeuttisia merkityksiä ja mahdollisuuksia musiikkikasvatuksessa. Turun ammattikorkeakoulun tutkimuksia 24.
  2. Elliot, D. J. 1995. Music Matters. A New Philosophy of Music Education. New York: Oxford University Press. (soveltuvin osin)
  3. Lehtonen, K. 2007. Musiikin symboliset ulottuvuudet. Kirjoituksia vuosilta 1983–2007. Jyväskylä: Suomen Musiikkiterapiayhdistys ry.
  4. Deliége, I. & Sloboda, J. (toim.) 2003. Musical Beginnings: Origins and Development of Musical Competence. Oxford: Oxford University Press.
  5. McPherson, G. (toim.) 2006. The Child as Musician. A Handbook of Musical Development. Oxford: Oxford University Press.
  6. Muukkonen, M. 2010. Monipuolisuuden eetos. Musiikin aineenopettajat artikuloimassa työnsä käytäntöjä. Sibelius-akatemia.
  7. Huhtinen-Hildén, L. 2012. Kohti sensitiivistä musiikinopettamista. Ammattitaidon ja opettajuuden rakentumisen polkuja. Jyväskylä Studies in Humanities 180.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
Musiikkikasvatuksen aineopinnot, Turku (Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku)
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma