Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LUOT3791 Mua3 Musiikkikulttuurit II 2 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Vastuuhenkilö
OKL Turku: yliopistonlehtori Mikko Ketovuori

Osaamistavoitteet

Opiskelija syventää käsityksiään populaarimusiikin, taidemusiikin sekä kansan- ja maailmanmusiikin kehityksestä, ominaispiirteistä ja edustajista. Hän laajentaa ymmärrystään ja oppii tapoja soveltaa oppimiaan sisältöjä käytännön musiikinopetuksessa. Opiskelija saa valmiuksia soveltaa musiikkiin liittyvää media-, äänimaisema- ja ympäristökasvatusta osana musiikinopettajuuttaan.

Sisältö

- populaarimusiikin kehityksen ja suuntausten tuntemus ja käyttö koulussa
- taidemusiikin kehityksen ja ohjelmiston tuntemus sekä kouluympäristöön soveltuvat taidemusiikin opettamisen pedagogiset ja didaktiset käytännöt
- kansan- ja maailmanmusiikin tuntemus ja pedagoginen käyttö kouluympäristössä

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 20 t 0 t
Itsenäinen työskentely 33 t 0 t

Itsenäisessä työskentelyssä opiskelija perehtyy verkossa valitsemaansa musiikkityyliin ja esittelee sen muille.

Opetus toteutetaan yhdessä 16 opiskelijan ryhmässä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Oppimateriaalin valmistaminen ja esittely ryhmälle.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  1. Lundquist, B. & Szego, C. K. (toim.) 1998. Musics of the World's Music Cultures. A Source Book for Music Educators ISME:n julkaisuja.
  2. Broughton, S., Ellingham, M. & Lusk, J. 2006. The Rough Guide to World Music. London, N.Y., Sao Paolo: Penguin Books, s. 1-145.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
Musiikkikasvatuksen aineopinnot, Turku (Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma