Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LUOT3723 SO2 Syventävät menetelmäopinnot 5 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Vastuuhenkilö
OKL Turku: erikoistutkija Eero Laakkonen ja yliopistonlehtori Hanna Teräs

Osaamistavoitteet

Opiskelija syventää kasvatustieteellistä tutkimusmenetelmällistä osaamistaan sekä yleisiä tutkimuksellisen ajattelun taitojaan. Opiskelija hallitsee tutkimusaineiston analyysiin liittyviä taitoja ja osaa tarkastella analyysitapojen sopivuutta erilaisiin aineistoihin. Opiskelija saa välineitä omaan tutkimusprojektiinsa liittyvän aineiston työstämiseen sekä osaa arvioida tutkimustaan kriittisesti.

Sisältö

Sisältö riippuu suuntautumisvaihtoehdosta:

A) Määrällinen suuntautumisvaihtoehto
- tutkimusaineiston keruu, muokkaus ja kuvailu
- analyysimenetelmän valintaan liittyviä seikkoja
- menetelmiä monimuuttujaisen aineiston käsittelemiseen
- tulosten raportointi ja kirjallisuuden hyödyntäminen

B) Laadullinen suuntautumisvaihtoehto
- laadullisen aineiston analyysiprosessi
- erilaiset laadullisen aineiston analyysitavat ja -perinteet
- sopivan analyysitavan valinta
- tutkimuksen luotettavuuden pohdinta
- menetelmäkirjallisuuden hyödyntäminen omassa tutkimusprosessissa

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Itsenäinen työskentely
Harjoitukset

Opetuksen toteutustavat eri opintosuoritusvaihtoehdoissa:
- Vaihtoehto 1: luento-opetus 6 t, harjoitukset 8 t, itsenäinen työskentely 119 t.
- Vaihtoehto 2: itsenäinen työskentely 133 t.

Opiskelija valitsee annetuista vaihtoehdoista joko A) määrällisen tai B) laadullisen suuntautumisvaihtoehdon. Toteutustavat eroavat suuntautumisvaihtoehdon mukaan.

A. Tutustutaan tyypillisiin analysointimenetelmiin sekä pohditaan niiden soveltuvuutta omaan opintoprojektiin. Harjoituksissa voidaan käyttää soveltuvin osin omia tutkimusaineistoja.

B. Opintojaksolla työstetään omaan opintoprojektiin liittyvää tutkimusaineistoa. Jaksolla tehdään omaan aineistoon liittyviä ennakkotehtäviä sekä pohditaan omaan analyysiin liittyviä kysymyksiä.

Opintojakso on mahdollista suorittaa myös määrällisiä ja laadullisia menetelmiä yhdistäen. Tässä vaihtoehdossa opiskelijan tulee olla yhteydessä opettajiin.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Harjoitustyö(t)
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
 • suomeksi

Opintojakson lopputuotoksena laaditaan harjoitustyö, joka arvioidaan. Opintojakso on mahdollista suorittaa myös itsenäisesti verkkokurssina. Tällöin opiskelija laatii laajemman harjoitustyön itsenäisesti Moodlesta löytyvien ohjeiden, materiaalien ja opintojaksokirjallisuuden avulla. Tässä vaihtoehdossa opiskelijan tulee olla yhteydessä opettajaan.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy
1. vuoden kevät

Mahdollisuus myös suorittaa suoritusvaihtoehto 2:n mukaan itse valittuna ajankohtana.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opettajan luennoilla osoittama materiaali sekä opettajan kanssa sovittava omaan tutkimusmenetelmään liittyvä menetelmäkirjallisuus.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
Opintoprojekti (pro gradu -tutkielmaopinnot) (Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma