Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LUOT3459 SO3 Tutkimusseminaari II 14 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Vastuuhenkilö
OKL Turku: professori (kasvatustiede), pro gradu -tutkielmien ohjaajat ja yliopisto-opettaja Anu-Mari Janhonen

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa laatia ja viimeistellä tutkimusraportin. Opiskelija hallitsee tieteellisen argumentoinnin periaatteet ja osaa tuottaa kieleltään, rakenteeltaan sekä tyyliltään hyvää tieteellistä tekstiä. Opiskelija hallitsee hyvän tieteellisen käytännön ja tutkimusetiikan ymmärryksen osoittamalla sen keskusteluissa, prosessissa ja raportissa. Opiskelija osaa keskustella tieteellisesti argumentoiden.

Sisältö

-

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 2 t 0 t
Ryhmäopetus 6 t 0 t
Itsenäinen työskentely 344 t 0 t
Seminaari 26 t 0 t

Ryhmäopetus toteutetaan suurryhmäopetuksena.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Seminaari
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Tutkielma / opinnäytetyö
  • suomeksi

Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja verkkotyöskentelyyn.

Suurryhmäopetuksessa (6 t) tieteellisen kirjoittamisen arviointi (AHOT-menettely).

Opinnäytetyö (pro gradu -tutkielma) laaditaan opintojaksoilla SO1 ja SO3.

Oman tutkielman esittäminen kritiikki-istunnossa ja yhden tutkielman suullinen arviointi seminaarissa.

Opinnäytetyön pohjalta kirjoitettava kypsyysnäyte.

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
- Opintojakso SO3 arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. - Kypsyysnäyte arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. - Pro gradu -tutkielma arvioidaan numerolla 1-5, ks. tiedekunnan opintoja koskevien ohjeiden ja sääntöjen kohta "Pro gradu -tutkielmaa koskevat määräykset ja ohjeet"

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
2. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheiskirjallisuus: Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2004 (tai uudempi). Tutki ja kirjoita. Helsinki: Kirjayhtymä.

Lisätietoja

Ilmoittautuminen kypsyysnäytteeseen ohjaajan suostumuksella.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
Opintoprojekti (pro gradu -tutkielmaopinnot) (Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma