LUOT3804 VV1 Maahanmuuttajaoppilas opetuksessa 5 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Vastuuhenkilö
OKL Turku: yliopisto-opettaja Maarit Pihlava

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa tarkastella monikulttuurisuutta ja monikielisyyttä oppilaan näkökulmasta ja tietää, millaista tukea maahanmuuttajaoppilas voi koulussa saada. Opiskelija tuntee erilaisia maahanmuuttajakulttuureita. Opiskelija ymmärtää oman äidinkielen tärkeyden oppilaille ja sen yhteyden oppimiseen. Opiskelija ymmärtää, mitä maahanmuuttajataustaisen oppilaan opettamisessa ja arvioinnissa on otettava huomioon ja tietää, miten maahanmuuttajataustaisten oppilaiden oppimisvaikeuksia voi tunnistaa.

Sisältö

- suomalaisen koulun kulttuurinen ja uskonnollinen monimuotoisuus
- valmistavan opetuksen sisällöt, kotouttamistoimenpiteet, omakielinen opetus
- maahanmuuttajataustaisten oppilaiden oppimisvaikeudet
- maahanmuuttajataustaisten oppilaiden opettamisen ja arvioinnin erityispiirteitä
- kielitietoisuus opetuksessa

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 1 t 0 t
Itsenäinen työskentely 91 t 0 t
Harjoitukset 41 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Luento- / oppimispäiväkirja
  • suomeksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  1. Arvonen, A., Katva, L. & Nurminen, A. 2012. Maahanmuuttajien oppimisvaikeuksien tunnistaminen. 2. painos. Jyväskylä: PS-kustannus.
  2. Muu oheislukemisto ilmoitetaan opintojakson alkaessa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
Tutkintoon sisällytettävät muut opinnot, Turku (Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku)
Opettajankoulutuslaitos
Muut opinnot, Turku (Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku)
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan koulutus
Käsityön aineenopettajan koulutus
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan koulutus
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma