Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ROKL0601 PO1/KPE1 Johdatus kasvatustieteisiin 3 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, OKL Rauma
Vastuuhenkilö
OKL Rauma: lehtori Hanna Alho-Kivi
Edeltävät opinnot
Mikäli opiskelija on suorittanut Johdatus kasvatustieteisiin aikuiskasvatustieteen tai erityispedagogiikan perusopinnoissa (Aa1 tai Ea1), hän suorittaa opintojakson PO1 tenttimällä oppimateriaaleissa erikseen mainitut teokset.

Osaamistavoitteet

Opiskelija on perehtynyt kasvatustieteen peruskäsitteisiin, osa-alueisiin sekä asemaan tieteenä.

Sisältö

- kasvatus historiallisena, sosiaalisena ja kulttuurisena ilmiönä
- kasvatus, opetus ja kasvatustiede
- kasvatustieteen osa-alueet

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 16 t 0 t
Itsenäinen työskentely 64 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Kirjallinen tentti sisältää luennot ja tentittävän kirjallisuuden.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tentittävä kirjallisuus:

Rinne, R., Kivirauma, J. & Lehtinen, E. 2004, 5. uud. painos. Johdatus kasvatustieteisiin. Helsinki: WSOY. TAI

Siljander, P. 2002. Systemaattinen johdatus kasvatustieteeseen. Otava. 

Mikäli opiskelija on suorittanut Johdatus kasvatustieteisiin aikuiskasvatustieteen tai erityispedagogiikan perusopinnoissa (Aa1 tai Ea1), hän suorittaa opintojakson PO1 tenttimällä teokset:

1. Rinne, R. & Salmi, E. 1998. Oppimisen uusi järjestys. Tampere: Vastapaino.

2. Siljander, P. (toim.) 2000. Kasvatus ja sivistys. Helsinki: Gaudeamus.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
Kasvatustieteen perusopinnot (Kasvatustiede, OKL Rauma)
Opettajankoulutuslaitos
Opettajankoulutuslaitos
Opettajan pedagogiset opinnot (Kasvatustiede, OKL Rauma)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma