Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KISU1721 Suomen kieli: Kirjallinen viestintä (Rauman OKL) 2 op
Vastuutaho
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/suomi
Vastuuhenkilö
Kielikeskus
Edeltävät opinnot
Lukion äidinkielen oppimäärä tai vastaavat tiedot.

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on, että opiskelija on selvillä tieteellistä kirjoittamista koskevista kielen ja tyylin periaatteista sekä osaa tuottaa ja analysoida korkeakouluopinnoissa tarvittavaa tekstiä.

Sisältö

- perehdytään hyvän asiatekstin ominaisuuksiin ja tieteelliseen tyyliin sekä tieteelliseen kirjoittamiseen
- harjaannutaan havaitsemaan ja korjaamaan tavallisimpia asiatekstin ja tieteellisen tekstin kielioppi- ja tyylivirheitä
- käydään läpi kirjoittamisprosessin vaiheet ja pohditaan tapoja kehittää omaa kirjoittamista

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 8 t 0 t
Ryhmäopetus 8 t 0 t
Itsenäinen työskentely 37 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

LT: 2. vuoden kevät
LOK: 2. vuoden kevät
KS: 2.vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Työskentelyn avuksi suositellaan teoksia:

Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2009. Tutki ja kirjoita. Helsinki: Kirjayhtymä

Kielitoimiston oikeinkirjoitusopas. 2012. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 171. Helsinki.

Soininen, Marjaana & Merisuo-Storm, Tuula. 2009. Kasvatustieteellisen tutkimuksen perusteet, Turun yliopisto, Rauman opettajankoulutuslaitos

Muu oppimateriaali ilmoitetaan opintojakson alussa.


Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
Opettajankoulutuslaitos
Kieli-, viestintä- ja metodiopinnot (Kasvatustiede, OKL Rauma)
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/indonesia
Opintokokonaisuudet