Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KIRU2721 Ruotsin kieli: Kasvatustieteiden tiedekunta, kirjallinen taito 2 op
Vastuutaho
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/ruotsi
Vastuuhenkilö
Lehtori Outimaija Lehtinen (OKL) ja lehtori Annmari Sahlstein (KTL)
Edeltävät opinnot
Ylioppilastutkinto tai vastaavat tiedot ruotsin kielessä. Vaadittavan lähtötason saavuttamiseksi suositellaan itseopiskelua tai mahdollisuuksien mukaan valmennuskurssia.

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: B1-B2

Yleiskuvaus

Opintojakso perustuu julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annettuun lakiin 424/2003, suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta valtionhallinnossa annettuun asetukseen 481/2003 sekä asetukseen yliopistojen tutkinnoista 794/2004.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa käyttää ruotsin kieltä tarkoituksenmukaisesti opiskeluun, työelämään ja omaan alaan liittyvissä kirjallisissa viestintätilanteissa.
Opiskelija
- hallitsee kielen keskeiset rakenteet
- hallitsee laajahkon yleissanaston sekä oman alansa erityissanastoa
- osaa hyödyntää monipuolisesti ja tarkoituksenmukaisesti erilaisia kielellisiä apuneuvoja (sanakirjat, kieliopit, verkkomateriaalit, ...)
- osaa hankkia ja välittää tietoa sekä yleisistä että omaan alaansa liittyvistä aiheista
- ymmärtää pääkohdat ja löytää olennaisen tiedon omaan erityisalaansa liittyvistä teksteistä
- osaa ilmaista ja perustella näkökantojaan
- osaa kirjoittaa lyhyehköjä, rakenteeltaan loogisia ja sisällöllisesti relevantteja käyttötekstejä
- tiedostaa ruotsin kielen merkityksen itselleen niin opintojen kuin tulevan työelämänkin kannalta

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään opiskeluun, työelämään ja opiskelijoiden omaan alaan liittyviä kysymyksiä
- kerrataan kielen keskeisiä rakenteita
- perehdytään oman alan sanastoon
- harjoitellaan erilaisten kielellisten apuneuvojen tarkoituksenmukaista käyttöä opiskelun tukena
- haetaan erityisesti omaan alaan liittyvää tietoa erilaisista tiedonlähteistä
- harjoitellaan mm. kuvailemista, referointia, näkökantojen ilmaisua ja perustelua, sosiaalista vuorovaikutusta
- kirjoitetaan opiskelun ja työelämän viestintätilanteisiin liittyviä käyttötekstejä

Toteutustavat

Koko opintojakso (kirjallinen ja suullinen osio integroituna) sisältää 36 h ryhmäopetusta sekä 44 h itsenäistä työskentelyä. Itsenäisen työskentelyn määrä riippuu opiskelijan lähtötasosta.

Opetuskieli

ruotsi, suomi

Kielen rakenteet opetetaan pääasiassa suomen kielellä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • ruotsiksi
Harjoitustyö(t)
 • ruotsiksi
Kirjallinen tentti
 • ruotsiksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Näyttökoe
 • ruotsiksi

Läsnäolo ensimmäisellä oppitunnilla on välttämätöntä, muussa tapauksessa on ilmoitettava opettajalle poissaolosta etukäteen. Hyväksytty suoritus edellyttää läsnäoloa vähintään 80 %:lla oppitunneista.
OKL (Turku ja Rauma): Kirjallisen taidon suorittaminen edellyttää myös hyväksyttyä peruskielioppikoetta, joka tehdään kurssin alkupuolella. Hylätty peruskielioppikoe on uusittava kirjallisen päättökokeen yhteydessä.

Näyttökoe järjestetään KTL:ssä syyslukukauden aikana, OKL:ssä (Turku ja Rauma) kevätlukukauden aikana. Kokeeseen saa osallistua vain kerran.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Aktiivinen läsnäolo, annettujen tehtävien tekeminen sekä kirjallinen loppukoe. Hyväksytty suoritus arvioidaan arvosanoilla 2 (tyydyttävä taito) tai 4 (hyvä taito). Kirjallinen ja suullinen taito arvioidaan erikseen.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy (OKL, Turku)
2. vuoden syksy (OKL, Rauma, LT-koulutus)
2. vuoden kevät (OKL, Rauma, KS-koulutus)
3. vuoden kevät (OKL, Rauma, LOK-koulutus)
1. - 3. vuoden kevät (KTL)

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oppimateriaali opettajalta opintojakson alussa.

Lisätietoja

Kirjallinen ja suullinen taito opetetaan integroidusti samalla opintojaksolla, vaikka niistä annetaankin erilliset arvosanat.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden laitos
KTL_3104 Kieli-, viestintä- ja metodiopinnot (Kasvatustiede, kasvatustieteiden laitos)
Opettajankoulutuslaitos
Kieli- ja viestintäopinnot (Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku)
Opettajankoulutuslaitos
Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Opettajankoulutuslaitos
Kieli-, viestintä- ja metodiopinnot (Kasvatustiede, OKL Rauma)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/indonesia
Opintokokonaisuudet