Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KIRU2741 Ruotsin kieli: Kasvatustieteiden tiedekunta, suullinen taito 1 op
Vastuutaho
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/ruotsi
Vastuuhenkilö
Lehtori Outimaija Lehtinen (OKL) ja lehtori Annmari Sahlstein (KTL)
Edeltävät opinnot
Ylioppilastutkinto tai vastaavat tiedot ruotsin kielessä. Vaadittavan lähtötason saavuttamiseksi suositellaan itseopiskelua tai mahdollisuuksien mukaan valmennuskurssia.

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: B1-B2

Yleiskuvaus

Opintojakso perustuu julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annettuun lakiin 424/2003, suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta valtionhallinnossa annettuun asetukseen 481/2003 sekä asetukseen yliopistojen tutkinnoista 794/2004.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa käyttää ruotsin kieltä tarkoituksenmukaisesti opiskeluun, työelämään ja omaan alaan liittyvissä suullisissa viestintätilanteissa.

Opiskelija
- hallitsee kielen keskeiset rakenteet
- hallitsee laajahkon yleissanaston ja oman alansa erityissanastoa
- osaa hankkia ja välittää tietoa sekä yleisistä että omaan alaansa liittyvistä aiheista sekä itsenäisesti että yhteistyössä muiden kanssa
- ymmärtää pääkohdat omaan erityisalaansa liittyvästä puheesta
- uskaltaa käyttää ruotsin kieltä omien edellytystensä mukaan pelkäämättä liikaa mahdollisia sanastollisia ja rakenteellisia puutteita
- osaa ilmaista ja perustella näkökantojaan tilanteen edellyttämällä tavalla
- pystyy osallistumaan sekä yleiseen että omaa alaansa käsittelevään keskusteluun
- hallitsee arki- ja työelämän suullisille viestintätilanteille ominaisia ilmaisuja ja osaa käyttää niitä
- osaa pitää valmistellun suullisen esityksen omalta alaltaan
- tiedostaa ruotsin kielen merkityksen itselleen niin opintojen kuin tulevan työelämänkin kannalta

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään opiskeluun, työelämään ja opiskelijoiden omaan alaan liittyviä kysymyksiä
- kerrataan kielen keskeisiä rakenteita
- perehdytään oman alan erityissanastoon
- harjoitellaan erilaisia arki- ja työelämän suullisille viestintätilanteille ominaisia ilmaisuja
- harjoitellaan mm. kuvailemista, näkökantojen ilmaisua ja perustelua, sosiaalista vuorovaikutusta sekä opiskeluun ja työelämään
liittyviä viestintätilanteita
- keskustellaan pareittain ja pienryhmissä etupäässä omaan alaan liittyvistä aiheista
- haetaan ruotsin kielellä omaan alaan liittyvää tietoa erilaisista tietolähteistä ja harjoitellaan mm. asiantuntijana toimimista ja tiedon jakamista sekä pidetään suullinen esitys omalta alalta

Toteutustavat

Koko opintojakso (kirjallinen ja suullinen osio integroituna) sisältää 36 h ryhmäopetusta sekä 44 h itsenäistä työskentelyä. Itsenäisen työskentelyn määrä riippuu opiskelijan lähtötasosta.

Opetuskieli

ruotsi, suomi

Kielen rakenteet opetetaan pääasiassa suomen kielellä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • ruotsiksi
Harjoitustyö(t)
 • ruotsiksi
Suullinen tentti
 • ruotsiksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Näyttökoe
 • ruotsiksi

Harjoitustyöt: osallistuminen pari- ja ryhmäkeskusteluihin, suullinen esitys, suullinen tentti (KTL) / suullinen tentti tarvittaessa (OKL: Turku ja Rauma).
Läsnäolo ensimmäisellä oppitunnilla on välttämätöntä, muussa tapauksessa on ilmoitettava opettajalle poissaolosta etukäteen. Hyväksytty suoritus edellyttää läsnäoloa vähintään 80 %:lla oppitunneista.
Näyttökoe järjestetään KTL:ssä syyslukukauden aikana, OKL:ssä (Turku ja Rauma) kevätlukukauden aikana. Kokeeseen saa osallistua vain kerran.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Aktiivinen läsnäolo, annettujen tehtävien tekeminen. Hyväksytty suoritus arvioidaan arvosanoilla 2 (tyydyttävä taito) tai 4 (hyvä taito). Kirjallinen ja suullinen taito arvioidaan erikseen.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy (OKL, Turku)
2. vuoden syksy (OKL, Rauma, LT-koulutus)
2. vuoden kevät (OKL, Rauma, KS-koulutus)
3. vuoden kevät (OKL, Rauma, LOK-koulutus)
1. - 3. vuoden kevät (KTL)

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oppimateriaali opettajalta opintojakson alussa.

Lisätietoja

Suullinen ja kirjallinen taito opetetaan integroidusti samalla opintojaksolla, vaikka niistä annetaankin erilliset arvosanat.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden laitos
KTL_3104 Kieli-, viestintä- ja metodiopinnot (Kasvatustiede, kasvatustieteiden laitos)
Opettajankoulutuslaitos
Kieli- ja viestintäopinnot (Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku)
Opettajankoulutuslaitos
Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Opettajankoulutuslaitos
Kieli-, viestintä- ja metodiopinnot (Kasvatustiede, OKL Rauma)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/indonesia
Opintokokonaisuudet