Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ROKL0723 AO3.2 Johdatus tutkimusmenetelmiin 5 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, OKL Rauma
Vastuuhenkilö
OKL Rauma: yliopistonlehtori Lauri Kemppinen

Osaamistavoitteet

Opiskelija pystyy selittämään, millainen yhteys on tutkimuksen kysymyksenasettelulla, metodilla ja tiedonkeruumenetelmillä. Opiskelija osaa nimetä tärkeimmät laadullisen tutkimuksen metodit ja niihin liittyvät tiedonkeruumenetelmät. Opiskelija tuntee teemoittelun ja tyypittelyn periaatteen niin, että pystyy tarvittaessa soveltamaan taitoa kandidaatintutkielmassaan. Hän kykenee myös nimeämään tyypillisiä tilastollisen kuvailun menetelmiä sekä tuntee tavallisimmat monimuuttujatestit. Opiskelija osaa tuottaa yksinkertaisen arviointimenetelmän ja tietää, millaisia aineiston tilastollisen kuvailun menetelmiä hän voi tulosten perusteella laadittua matriisia tarkastellessaan hyödyntää. Opiskelija osaa selittää kurssin jälkeen, mitä tarkoittaa paradigma, metodi, viitekehys, kysymyksenasettelu, tutkimusasetelma, teoria, hypoteesi, tutkimusote, hajonta, otos, grounded theory, etnografia, observointi, mittari, operationalisointi, reliabiliteetti ja validiteetti.

Sisältö

Keskeiset sisällöt:
- tavallisimmat laadulliset tiedonkeruumenetelmät (mm. observointi- ja haastattelumenetelmät)
- tavallisimmat määrälliset tiedonkeruumenetelmät (mm. kyselylomake)
- tutkimusluvat, tutkittavien informointi ja tutkimusetiikka
- arviointimenetelmien konstruointi
- laadulliset ja määrälliset analyysimenetelmät
- etnografia ja grounded theory laadullisen tutkimuksen tutkimusmenetelminä

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t
Itsenäinen työskentely 113 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Kirjallinen tentti sisältää luennot ja tentittävän kirjallisuuden.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tentittävä kirjallisuus:

1. Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2009 (tai uudempi). Tutki ja kirjoita. Helsinki: Tammi. (ss. 13-56, 123-165, 177-231)

2. Ruusuvuori, J. & Tiittula, L. (toim.) 2005 tai uudempi. Haastattelu- Tutkimus, tilanteet ja vuorovaikutus. Tampere: Vastapaino. (ss. 78-124; 145-241; 264-271)

3. Hurtig, J., Laitinen, M. & Uljas-Rautio, K. (toim.) 2010. Ajattele itse! Tutkimuksellisen lukutaidon perusteet. Jyväskylä: PS-Kustannus (soveltuvin osin)

4. Vehkalahti, K., Rutanen, N., Lagström, H. & Pösö, T. (toim.) 2010. Lasten ja nuorten tutkimuksen etiikka. Nuorisotutkimusseura: Helsinki. (ss. 25-42; 67-117; 137-209)

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
AO3 Tutkimuksen teon perusteet (Kasvatustiede, OKL Rauma)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma