Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ROKL1638 AO3.3/KSS1.1 Johdatus tutkimusaineiston analyysimenetelmiin 4–5 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, OKL Rauma
Vastuuhenkilö
OKL Rauma: yliopistonlehtori Timo Ruusuvirta

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää ja osaa käyttää tilastollisen kuvailun ja päättelyn menetelmiä sekä laadullisen tutkimuksen perusmenetelmiä.

Sisältö

- jakauma, jakauman tunnusluvut, tilastollinen yhteys
- keskiluvut, hajontaluvut
- mitta-asteikot
- taulukoiden tekeminen ja graafinen esitys
- t-testi, Mann-Whitney, korrelaatio, Khin neliö
- tutkimuskirjallisuuden järjestäminen NVivo-ympäristössä
- muistiinpanoista tutkimusaineistoksi
- haastattelu- ja observointiaineiston teemoittelu ja tyypittely NVivo-ympäristössä

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t
Ryhmäopetus 12 t 0 t
Itsenäinen työskentely 109 t 0 t

Käsityön aineenopettajaksi opiskelevat suorittavat opintojakson 4 op laajuisena, jolloin heidän itsenäisen työn osuus on 83 t.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Kirjallinen tentti sisältää luennot ja tentittävän kirjallisuuden.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy

Käsityön aineenopettajaopiskelijoilla KM-tutkinnon 1. vuoden syksy.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tentittävä kirjallisuus:

1. Heikkilä, T. 2014. Tilastollinen tutkimus. Helsinki: Edita, (luvut 2-11, ss.31-226).

2. Metsämuuronen, J. 2011. Laadullisen tutkimuksen käsikirja. International Methelp Oy. (ss. 216-264 & 416-465)

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
AO3 Tutkimuksen teon perusteet (Kasvatustiede, OKL Rauma)
Opettajankoulutuslaitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma