Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ROKL1637 AO3.1 Tieteellinen kirjoittaminen ja kirjallisuuskatsauksen perusteet 2 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, OKL Rauma
Vastuuhenkilö
OKL Rauma: yliopistonlehtori Lauri Kemppinen

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa tehdä itsenäisesti aineisto- ja kirjallisuushakuja kirjaston tietokannoissa. Opiskelija pystyy tuottamaan vaatimusten mukaisia lähdeviitteitä ja lähdeluettelon. Opiskelija tuntee lähdekritiikin käsitteen ja pystyy omin sanoin selittämään sen merkityksen aineiston hankinnalle.

Sisältö

- kirjallisuuskatsauksen tekeminen
- Volterin ja ResearchGuides-sivuston käyttö
- tärkeimpien viite- ja kokotekstitietokantojen käyttö
- WWW -aineistohaut
- erilaisten e-lähteiden luotettavuuden arviointi
- lähdeviittauskäytännöt

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 10 t 0 t
Ryhmäopetus 2 t 0 t
Itsenäinen työskentely 41 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Tarkemmat ohjeet harjoitustyöhön jaetaan ensimmäisellä harjoituskerralla.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheiskirjallisuus

1. Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2009 (tai uudempi). Tutki ja kirjoita. Helsinki: Tammi. (ss. 28-122, 349-394)

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
AO3 Tutkimuksen teon perusteet (Kasvatustiede, OKL Rauma)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma