Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
RNKL0014 AO1 Orientoiva perusharjoittelu 4 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, Rauman normaalikoulu
Vastuuhenkilö
OKL Rauma: tohtorikoulutettava Anu Tenhunen; RNK: vararehtori Hilppa Jankama
Edeltävät opinnot
Harjoitteluun voi ilmoittautua, kun monialaiset opinnot ja kasvatustieteen perusopinnot on aloitettu.

Yleiskuvaus

Tervetuloa kouluun - Koulu oppimisympäristönä, perusteet opettamiselle ja kasvattamiselle.

Osaamistavoitteet

Opiskelija
1. osaa kuvata luokanopettajan sekä aineenopettajan työtehtäviä osana koulun toiminnan kokonaisuutta
2. osaa tehdä pedagogisesti merkityksellisiä havaintoja oppilaiden käyttäytymisestä erilaisissa tilanteissa ja tunnistaa oppilaantuntemuksen merkityksen opettajan työssä
3. osaa tarkastella omaa ihmis-, tiedon-, ja oppimiskäsitystään sekä tehdä sen pohjalta merkityksellisiä havaintoja kasvatus- ja opetustoiminnasta
4. osaa asettaa oppitunnille opetussuunnitelmasta johdetun tavoitteen, suunnitella oppitunnin rakenteen sekä toteuttaa suunnitelman mukaisia opetustuokioita

Sisältö

Orientoivassa harjoittelussa opiskelija
- tutustuu harjoittelukouluun työ- ja opiskeluympäristönä sekä muodostaa yleiskuvan opettajan työstä yhtenäisessä peruskoulussa.
- saa monipuolista tietoa luokanopettajan työstä ja tehtävistä - opetussuunnitelma, sidosryhmät, tieto- ja viestintätekniikka, kodin ja koulun yhteistyö, oppilashuoltotyö sekä tuntien suunnitteluun ja toteuttamiseen vaadittava työ.
- oppii suunnittelun merkityksen opetuksen ja oppimisen perustana.
- tarkastelee oppilaantuntemusta sekä omaa opettajuuttaan.
- huomioi turvallisuuden koulun toimintaympäristössä
- osaa havainnoida tvt-välineiden pedagogista käyttöä ja niiden merkitystä opetuksessa
- tutustuu opetussuunnitelman seitsemään laaja-alaiseen osaamiskokonaisuuteen

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 14 t 0 t
Ryhmäopetus 26 t 0 t
Itsenäinen työskentely 67 t 0 t

orientoivat luennot (OKL) 2 t
orientoivat luennot (RNK) 10 t
portfolioluento (OKL) 2 t
ryhmänohjaus (RNK) 4 t
ohjatut ryhmäseurannat (OKL) 10 t
oppituntien seurannat 26 t
pidettävät tunnit 10 t
muu koulutyö 6 t
suunnittelu (tuntisuunnitelmat) 20 t
portfolio 15 t
raportointiseminaari + harjoittelupalaute (OKL) 2 t
Suoraan maisteriopintoihin valitut opiskelijat osallistuvat AO1 Orientoivan perusharjoittelun orientoiville luennoille (RNK) 10 t osana SO1 harjoittelua.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Portfolio
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Luennoilla on läsnäolovelvollisuus.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheismateriaali:

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014 http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/opetussuunnitelmien_ja_tutkintojen_perusteet/perusopetus

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
Perusharjoittelut (Kasvatustiede, OKL Rauma)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma