Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
RNKL0015 AO2 Didaktinen perusharjoittelu 8 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, Rauman normaalikoulu
Vastuuhenkilö
OKL Rauma: yliopistonlehtori Juli-Anna Aerila, RNK: vararehtori Hilppa Jankama
Edeltävät opinnot
Harjoitteluun voi ilmoittautua, kun perusharjoittelu 1 tai Orientoiva harjoittelu (AO1) ja 15 opintopistettä monialaisista opinnoista on suoritettu

Yleiskuvaus

Monialainen opettaja - Sopivat menetelmät ja oppisisällöt opetussuunnitelman pohjalta valitseva oppimisen ohjaaja.

Osaamistavoitteet

Opiskelija
1. osaa asettaa annetun aiheen ja opetussuunnitelman pohjalta oppiainekohtaiselle jaksolle tavoitteet, suunnitella jakson rakenteen ja toteuttaa sen yhteistoiminnassa harjoitteluryhmänsä kanssa
2. osaa suunnitella ja toteuttaa jaksosuunnitelman mukaisia oppitunteja, joissa käytetään monipuolisesti oppiaineelle tyypillisiä opetusmenetelmiä ja otetaan huomioon oppijat yksilöinä ja yksilölliset oppimistyylit
3. osaa toteuttaa oppilasarviointia erilaisin keinoin
4. osaa antaa oppitunneista rakentavaa vertaispalautetta ja käyttää itse saamaan palautetta oman opetuksen kehittämiseen
5. osaa kuvailla omaa opetus- ja oppimisnäkemystään, omien ryhmän- ja aineenhallintataitojen merkitystä opetustyössä sekä kasvamistaan opettajuuteen.

Sisältö

Opiskelija
- laajentaa käsitystään opetuksen tavoitteen asettelussa.
- suunnittelee harjoitteluryhmänsä kanssa kuuden tunnin jakson kahdeksassa oppiaineessa.
- suunnittelee ja pitää oppitunteja ja laajempia opetuskokonaisuuksia yhteistyössä muiden kanssa. Jokaisessa oppiaineessa kukin harjoittelija on opetusvastuussa neljällä oppitunnilla ja apuopettajana kahdella oppitunnilla.
- on mukana toteuttamassa koulun yhteistä toimintapäivää.
- suorittaa monipuolista oppilasarviointia.
- antaa muille harjoittelijoille kirjallista vertaispalautetta. Osa seurannasta voidaan toteuttaa didaktikon johdolla ohjatusti.
- ymmärtää turvallisuuden merkityksen koulun toimintaympäristössä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 8 t 0 t
Ryhmäopetus 22 t 0 t
Itsenäinen työskentely 183 t 0 t

infoluento (RNK) 6 t
didaktikon ohjausluennot (OKL) 16 t
ryhmäohjaus (RNK) 6 t
oppituntien seuranta 28 t
pidettävät oppitunnit 32 t
apuopettajana toimiminen 16 t
muu koulutyö 10 t
suunnittelu (jakso- ja tuntisuunnitelmat), reflektointi, raportointi 97 t
harjoittelupalaute (OKL+RNK) 2 t

Yhdellä luokalla harjoittelee kaksi harjoitteluryhmää. Harjoitteluryhmän koko on kolme opiskelijaa. Ryhmäkoosta voidaan poiketa, mikäli harjoittelijoiden kokonaismäärä sitä edellyttää. Ensimmäisessä vaiheessa harjoitteluryhmä 1 suunnittelee jatoteuttaa jaksosuunnitelmansa A-aineissa (AI, UE/HI, KU, KS) ja harjoitteluryhmä 2 jaksosuunnitelmansa B-aineissa (MA, LUT/BG/Fy/Ke, MU, LI). Jaksosuunnitelman laajuus on pääsääntöisesti 6 oppituntia. Mikäli 6 oppitunnin jakso ei ole tuntijaon mukaan mahdollinen, sisällytetään puuttuva määrä oppitunteja jonkin toisen oppiaineen jaksoon. Toisessa vaiheessa harjoitteluryhmät vaihtavat aineita. Ennen kumpaakin vaihetta opiskelija seuraa harjoittelemissaan oppiaineissa luokanlehtorin pitämät alkavaa jaksoa edeltävät oppitunnit. Kussakin harjoiteltavassa oppiaineessa opiskelija opettaa neljä tuntia ja toimii kahdella tunnilla apuopettajana.
Oppitunnista opetusvastuussa on kaksi harjoittelijaa ja apuopettajan tuntikohtaiset tehtävät on suunniteltu etukäteen. Ne voivat liittyä esimerkiksi observointiin, oppilas- ja vertaisarviointiin tai eriyttämiseen.
Oppituntien seuranta sisältää vertaispalautteen antamisen. Seurantoihin tulee kuulua myös kielten (ruotsi, englanti tai S2) ja yläkoulun oppitunteja.
Oppiaineen didaktikon kontaktiopetusresurssia varataan kullekin luokalle (eli kahdelle harjoitteluryhmälle) yhteensä neljä tuntia. Didaktikon kontaktiopetus voi olla ryhmäohjausta, oppitunnin seurantaa tai ryhmäseurantaa (seuranta ryhmässä ja palautekeskustelu).

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Portfolio
  • suomeksi
Luento- / oppimispäiväkirja
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Luennoilla on läsnäolovelvollisuus.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät

Ne opiskelijat, jotka ovat suorittaneet AO1-harjoittelun ennen lukuvuotta 2014-2015 suorittavat AO2-harjoittelun 2011-2014 opetussuunnitelman mukaan.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheismateriaali

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014 http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/opetussuunnitelmien_ja_tutkintojen_perusteet/perusopetus

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
Perusharjoittelut (Kasvatustiede, OKL Rauma)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma