Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ROKL0012 SO1 Syventävä kokonaisharjoittelu 6 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, OKL Rauma
Vastuuhenkilö
OKL Rauma: tohtorikoulutettava Anu Tenhunen, RNK: vararehtori Hilppa Jankama
Edeltävät opinnot
Harjoitteluun voi ilmoittautua, kun kasvatustieteen kandidaatin tutkinto on suoritettu.

Yleiskuvaus

Kasvattajaopettaja - kokonaisvaltaisesti opettajana

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää kokonaisvaltaisesti opettajan roolin kasvattajana, opettajana, oman työyhteisönsä ja moniammatillisen tiimin jäsenenä
- ymmärtää kodin ja koulun välisen yhteistyön merkityksen ja tuntee tämän yhteistyön erilaisia muotoja
- osaa suunnitella ja toteuttaa oppilasarviointia monipuolisesti sekä ohjata oppilaita itsearviointiin
- osaa valita monipuoliset työskentelymuodot heterogeenisille ryhmille ja oppilaiden yksilölliseen huomioon ottamiseen.

Sisältö

Syventävässä kokonaisharjoittelussa opiskelija
- tutustuu luokanopettajan työkenttään laaja-alaisesti
- perehtyy monipuolisesti kodin ja koulun eri yhteistyömuotoihin
- oppii kokonaisvaltaisemmin oman työn ja opetuksen suunnittelemista ja arviointia
- saa keinoja oman työn hallintaan ja jaksamiseen työssä
- osaa ottaa turvallisuusnäkökohdat huomioon erilaisissa oppimistilanteissa

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 4 t 0 t
Ryhmäopetus 5 t 0 t
Itsenäinen työskentely 151 t 0 t

- infoluento (RNK) 2 t
- ryhmänohjaus (RNK) 5 t
- portfolioluento (OKL) 2 t
- oppituntien seuraamista ja avustusta 20 t
- pidettävät oppitunnit 18 t
- valvonnat ja muu koulutyö 10 t
- suunnittelu (jakso- ja tuntisuunnitelmat), reflektointi ja raportointi 103 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Portfolio
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Suoraan maisteriopintoihin valittujen opiskelijoiden osalta opintojaksoon sisältyy AO1 Orientoivan perusharjoittelun 10 t orientoivat luennot (RNK). Tämä tuntimäärä vähennetään oppituntien seuraamisesta ja avustamisesta, joka on suoraan maisteriopintoihin valituille siten 10 t. Opintojakso on mahdollista suorittaa myös muualla kuin normaalikoulussa. Muualla tapahtuvaan harjoitteluun (ja siihen liittyvään opetukseen ja ohjaukseen) annetaan erilliset ohjeet muualla tapahtuvan harjoittelun infoluennolla (OKL), joka järjestetään ennen harjoittelun ilmoittautumisajan päättymistä. Harjoittelun vastuuhenkilö on yliopisto-opettaja Anu Tenhunen. Luennoilla on läsnäolovelvollisuus.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014 http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/opetussuunnitelmien_ja_tutkintojen_perusteet/perusopetus

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma