Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ROKL1640 SO4.1/VSO10.1 Kriittinen ajattelu ja tieteellinen maailmankuva 3 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, OKL Rauma
Vastuuhenkilö
OKL Rauma: yliopistonlehtori Lauri Kemppinen

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa kertoa esimerkkien avulla, mitä merkitsee demarkaatio-ongelma etenkin kasvatustieteiden perinteestä katsoen. Opiskelija kykenee luettelemaan tieteelle ja tieteelliselle toiminnalle asetettuja kriteerejä, sekä osaa tähän liittyen kertoa joitakin esimerkkejä siitä, millä tavoin käsitykset ja tulkinnat ovat muuttuneet yleisesti sekä oman tieteenalamme piirissä. Opiskelija tuntee modernin skeptismin käsitteen ja pystyy selittämään millaisia tunnusmerkkejä kriittisellä ajattelulla on. Opiskelija tuntee hyvän tieteellisen käytännön kriteerit ja osaa kertoa mitä tutkimusetiikka merkitsee.

Sisältö

- tiede ja erityisesti kasvatustiede historiallisena ilmiönä: miten ihmistieteiden menetelmät ja kiinnostuksen kohteet ovat muuttuneet eri aikoina
- demarkaatio-ongelma
- tieteellinen päättely
- "tyhmän pään ongelma"; (kognitiivinen dissonanssi) ja tieteellinen maailmankuva
- kasvatustieteen tieteenfilosofisten lähtökohdat eri paradigmojen näkökulmista
- ontologinen monismi ja dualismi
- tieteenfilosofian keskeisimmät käsitteet
- hyvä tieteellinen käytäntö ja tutkimusetiikka

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 14 t 0 t
Itsenäinen työskentely 66 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Kirjallinen tentti sisältää luennot ja tentittävän kirjallisuuden.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tentittävä kirjallisuus:

1. Meurman-Solin, A. & Pyysiäinen, I. (toim.) 2005. Ihmistieteet tänään. Helsingin yliopiston tutkijakollegium. Helsinki: Gaudeamus. s. 9-272.

2. Koskinen, I. 2014. Villi Suomen historia. Välimeren Väinämöisestä Äijäkupittaan pyramideihin. Tammi: Helsinki.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
SO4 Tutkimusmenetelmät (Kasvatustiede, OKL Rauma)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma