Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ROKL0727 SO4.2/KSS1.2/VSO10.2 Kasvatustieteen syventävä menetelmätyöpaja 5 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, OKL Rauma
Vastuuhenkilö
OKL Rauma: yliopistonlehtori Lauri Kemppinen ja apulaisprofessori Janne Lepola

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee kahden eri tutkimus- tai aineistonkeruumenetelmän lähtökohdat, toteuttamistavat, analyysivaihtoehdot ja luotettavuuden arvioinnin. Opiskelija osaa toteuttaa haastattelu-, kysely- tai observointiaineiston analyysejä sekä osaa käyttää visuaaliseen tai dokumenttiaineistoon soveltuvia analyysimenetelmiä. Opiskelija ymmärtää tilastollisen päättelyn perusteet ja osaa käyttää sekä raportoida yleisimpiä tilastollisia testejä (SPSS).

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 10 t 0 t
Ryhmätyöskentely 12 t 0 t
Itsenäinen työskentely 111 t 0 t

Työpajoihin ja aineistojen analyysimenetelmiin orientoivat luennot 10 t + työpajaharjoitukset 12 t (6 t + 6 t). Opiskelija osallistuu kahteen työpajaan. Työpajoja järjestetään seuraavista menetelmistä:
1. Haastatteluaineistojen analyysi
2. Observointiaineiston analyysi
3. Visuaalisten, dokumenttiaineistojen ja kerronnan analyysi
4. Tilastolliset testit ja monimuuttujamenetelmien perusteet
5. Tutkivan ja kokemuksellisen tuottamisen tutkimustyöpaja (käsityökasvatus)
Käsityökasvatuksen pääaineopiskelija osallistuu Tutkivan ja kokemuksellisen tuottamisen tutkimustyöpajaan ja lisäksi toiseen valitsemaansa työpajaan.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tentittävä kirjallisuus:

1. E. Kay M. Tisdall, John M. Davis, & Gallagher, M. 2009. Researching with Children and Young People: Research Design, Methods and Analysis. London: SAGE Publications Ltd. (221s.) doi: http://dx.doi.org.ezproxy.utu.fi:2048/10.4135/9781446268315

2. Hammersley, M. 2011. Methodology: Who needs it? London: SAGE Publications Ltd. doi: http://dx.doi.org.ezproxy.utu.fi:2048/10.4135/97814462879 (luvut 1, 2, 4, ja 8)

Oheiskirjallisuus:

1. Seale, C., Gobo, G., Gubrium, J. F. & Silverman, D. (eds.) 2004 tai uudempi. Qualitative research practice. London: SAGE, s. 34-106, 151-196, 217- 229.

2. Tuckman, B. W. 1988 ja myöh. Conducting educational research. Fort Worth: Harcourt Brace. (luvut 8-11)

3. Heikkilä, T. 2010 tai uudempi. Tilastollinen tutkimus. Helsinki: Edita, s. 183-255 (luvut 11-12: Analysointimenetelmiä, Katsaus monimuuttujamenetelmiin).

4. Ajankohtaisia tilastollisia tutkimuksia.

5. Rose, G. 2007 tai uudempi. Visual methodologies. An introduction to the interpretation of visual materials. (2 ed.) London: SAGE. (soveltuvin osin)

6. Johansson, M. & Porko-Hudd, M. 2011. Vetenskapliga perspektiv och metoder inom slöjdfältet. Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap. Techne Serien. A:18/2011. (soveltuvin osin)

7. Ajankohtaisia artikkeleja.

8. O'Leary, M. 2014. Classroom observation. A guide to the effective observation of teaching and learning. London: Routledge.

9. Ruusuvuori, J., Nikander, P. & Hyvärinen, M. (toim.) 2010. Haastattelun analyysi. Tampere: Vastapaino.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
SO4 Tutkimusmenetelmät (Kasvatustiede, OKL Rauma)
Opettajankoulutuslaitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma