Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ROKL2327 SO5.1/VSO8/MPE12 Koulun ja päivähoidon työyht. kehitt., johtajuus ja opetustoimen hallinto 3–4 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, OKL Rauma
Vastuuhenkilö
OKL Rauma: yliopistonlehtori Riitta Korhonen

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee perustiedot opetushallinnosta, johtajuudesta, päivähoidon ja koulutusorganisaatioiden kehittämisestä sekä opetustoimen lainsäädännöstä.
- osaa pedagogisen johtajuuden dimensiot
- tuntee organisaatioiden kehittämis- ja muutosprosessien hallintaa
- osaa arvioida koulun ja päivähoidon tuloksellisuutta
- osaa kasvatustyön pedagogiset dokumentointikäytänteet
- ymmärtää työyhteisön ammattieettistä toimintaa
- osaa opetustoimen ajankohtaisen lainsäädännön

Sisältö

- pedagoginen johtaminen koulussa ja päivähoidossa
- organisaatioiden toiminnan kehittäminen ja muutosten kohtaaminen
- omien valmiuksien ja oman työn reflektointitaitojen kehittäminen
- opettajan pedagoginen dokumentointi ja tuloksellisuuden arviointi
- opetustoimen lainsäädäntö

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t
Itsenäinen työskentely 56 t 0 t

Kasvatustieteen (varhaiskasvatus) maisteriohjelman opiskelijoilla itsenäisen työn osuus on 83 t.
Kasvatustieteen (varhaiskasvatus) maisteriohjelman opiskelijat tutustuvat päivähoidon organisaatioon hallinnon näkökulmasta ja laativat raportin tutustumiskäynnin pohjalta hyödyntäen annettua oheiskirjallisuutta. Opiskelijat laativat esitelmän sovituista aiheista ja esittävät sen opintojaksolla.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Kirjallinen tentti sisältää luennot ja tentittävän kirjallisuuden.
Kasvatustieteen (varhaiskasvatus) maisteriohjelman opiskelijat suorittavat jakson 4 op laajuisena. Kirjallisen tentin lisäksi he suorittavat päivähoidon hallintoon, johtamiseen ja työyhteisön kehittämiseen liittyvän harjoitustehtävän.
Kasvatustieteen (varhaiskasvatus) maisteriohjelman opiskelijoilla opintojaksosta sisältyy 4 op osana opettajan pedagogisiin opintoihin (OPE).

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tentittävä kirjallisuus:

1. Huhtanen, K. & Keskinen, S. 2009. Rehtorius – peliäkö? Helsinki: Okka-säätiö.

2. Lahtinen, M. & Lankinen, T. 2010. Koulutuksen lainsäädäntö käytännössä. 7. uudistettu painos. Tietosanoma.

Oheiskirjallisuus kasvatustieteen (varhaiskasvatus) maisteriohjelman opiskelijoiden raportteja varten:

1. Fonsén, E. 2014 Pedagoginen johtajuus varhaiskasvatuksessa. Tampereen yliopisto. Verkkojulkaisu: https://tampub.uta.fi/handle/10024/95050

2. Kolari, P. 2010. Tunneälyjohtaminen asiantuntijaorganisaation muutoksessa. Acta Universitatis Tamperensis; 1510, Tampere University Press. Verkkojulkaisu: http://tampub.uta.fi/handle/10024/59337/browse?value=Kolari%2C+Pirjo&type=author

3. Halttunen, L. 2009. Päivähoitotyö ja johtajuus hajautetussa organisaatiossa.  Jyväskylän yliopisto. Verkkojulkaisu: https:jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/22480/9789513937621.pdf?sequ

4. Soukainen, U. 2015. Johtajan jäljillä – Johtaminen varhaiskasvatuksen hajautetussa organisaatiossa laadun ja pedagogisen tuen näkökulmasta. Verkkojulkaisu: http://www.doria.fi/handle/10024/103427

5. sekä muut ajankohtaiset artikkelit ja raportit

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
SO5 Teoreettis-praktiset opinnot (Kasvatustiede, OKL Rauma)
Opettajankoulutuslaitos
Kasvatustieteen syventävät opinnot (Kasvatustiede, OKL Rauma)
Opettajankoulutuslaitos
Opettajan pedagogiset opinnot (Kasvatustiede, OKL Rauma)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma