Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ROKL2324 SO5.2/VSO9.3/MPE14 Yrittäjyys- ja kansalaiskasvatus 3 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, OKL Rauma
Vastuuhenkilö
OKL Rauma: yliopistotutkija Jaana Lepistö

Osaamistavoitteet

Opiskelija tutustuu yritteliäisyyteen perustuviin toimintatapoihin sekä yrittäjämäisen pedagogiikan soveltamismahdollisuuksiin perusopetuksen opetuksessa siten, että hän voi toteuttaa yrittäjyyskasvatusta perusopetuksessa. Opiskelija perehtyy yrittäjyyskasvatuksen kansalliseen ja kansainväliseen tutkimukseen siten, että hän pystyy muodostamaan pedagogisen käsityksen yrittäjyyskasvatuksesta. Opiskelija tutustuu eri näkökulmista kansalaiskasvatuksen (citizenship education) ja demokratiakasvatuksen kysymyksiin erilaisissa formaaleissa ja muissa oppimisympäristöissä siten, että opiskelija osaa toteuttaa yhteistyötä yhteiskunnan eri toimijoiden kanssa ja hyödyntää näitä opetuksessaan.

Sisältö

- yrittäjyyskasvatuksen käsitteistö
- yrittäjämäisen pedagogiikan perusteita
- yrittäjyyskasvatuksellisia toimintatapoja perusopetuksessa
- yrittäjyys yhteiskunnallisena ilmiönä
- kansalais- ja demokratiakasvatuksen käsitteistö
- aktiivisuus ja osallisuus osana opetusta
- koulu yhteisönä ja yhteistyö
- kouluorganisaation ja koulun toiminnan kehittäminen ja yhteiskunnan haasteet
- yhteydet koulun ulkopuolisiin tahoihin

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 14 t 0 t
Ryhmäopetus 12 t 0 t
Itsenäinen työskentely 64 t 0 t

Luennoista (14t) 10 t on ulkopuolisia asiantuntijaluentoja. Ryhmäopetuksesta (12 t) on 6 t vierailuja.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
 • suomeksi
Essee
 • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi

Ryhmätyöskentelyn oheiskirjallisuus ilmoitetaan opetuksen alkaessa. Läsnäolovelvollisuus luennoilla.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheiskirjallisuus:

 1. Lepistö, J. & Rönkkö, M.-L. 2013. Teacher students as future entrepreneurship educators and learning facilitators. Education + Training, 55 (7), 641-653.
 2. Rönkkö, M-L. & Lepistö, J. 2014. Finnish student teachers’ critical conceptions of entrepreneurship education. Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy, 9(1), 61-75.
 3. Hytti, U. and O’Gorman, C. 2004. “What is enterprise education? An analysis of the objectives and methods of enterprise education programs in four European countries”, Education + Training, Vol. 46 No. 1, pp. 11–23.
 4. Lepistö, J. 2011. “Yrittäjyyskasvatuksen tulevaisuus opettajankoulutuksessa: Tarvitseeko opettajankoulutus yrittäjyyskasvatusta vai yrittäjyyskasvatus opettajankoulutusta?”, in Rytkölä, T., Ruskovaara, E. and Järvinen, M.-R. (Eds) Yrittäjyyskasvatus Perus- Ja Toisella Asteella – Näkökulmia Pedagogiikan Kehittämiseen, Kerhokeskus – koulutyön tuki ry,pp. 13–29.
 5. Remes, L. 2001. Yrittäjyyskasvatus pedagogisessa toimintatehtävässä. Kasvatus 4/2001, s. 368-381.
 6. Kyrö, P. & Carrier, C. (eds.) 2005. The Dynamics of Learning Entrepreneurship in a Cross-Cultural University Context, s. 44-66.
 7. Komulainen, K., Keskitalo-Foley, S., Korhonen, M. & Lappalainen, S. 2010. Yrittäjyyskasvatus hallintana. Vastapaino.
 8. Cope, J. 2005. Toward a Dynamic Learning Perspective of Entrepreneurship. Entrepreneurship Theory and Practice. Vol. 29, No. 4, s. 373-397.
 9. Jones, B. & Iredale, N. 2010. Enterprise education as pedagogy. Education + Training, 52(1), 7-19. DOI: http://dx.doi.org/10.1108/00400911011017654
 10. Henry, C. (2013). Entrepreneurship education in HE: Are policy makers expecting too much? Education & Training, 55(8/9), 836–848.
 11. Henry, C., Hill, F., & Leitch, C. 2005. Entrepreneurship education and training: Can entrepreneurship be taught? Part I. Education & Training, 47(2), 98–111
 12. Rae, D. 2000. Understanding entrepreneurial learning: a question of how?. International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research, 6(3), 145-159.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
SO5 Teoreettis-praktiset opinnot (Kasvatustiede, OKL Rauma)
Opettajankoulutuslaitos
Opettajan pedagogiset opinnot (Kasvatustiede, OKL Rauma)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma