Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ROKL2325 SO5.3 Varhais- ja alkukasvatus 3 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, OKL Rauma
Vastuuhenkilö
OKL Rauma: professori Jarmo Kinos

Osaamistavoitteet

Opiskelija on perehtynyt varhais- ja alkukasvatuksen pedagogisiin yhtäläisyyksiin ja erityispiirteisiin sekä esiopetukseen siirtymävaiheena kouluun.

Sisältö

Keskeiset sisällöt
- varhais- ja alkukasvatuksen peruskäsitteet ja historia
- pedagogiset lähestymistavat pienten lasten opetuksessa
- lukemaan ja kirjoittamaan opettamisen perusteet
- eriyttäminen

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 16 t 0 t
Itsenäinen työskentely 64 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tentittävä kirjallisuus:

1. Korhonen, R., Rönkkö, M-L. & Aerila, J. (toim.) 2010. Pienet oppimassa. Kasvatuksellisia näkökulmia varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen. Turun yliopisto, Opettajankoulutuslaitos, Rauman yksikkö.

2. Hakkarainen, P. 2002. Kehittävä esiopetus ja oppiminen. Jyväskylä: PS-kustannus.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
SO5 Teoreettis-praktiset opinnot (Kasvatustiede, OKL Rauma)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma