Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ROKL1643 SO6.4/VSO2 Kasvatusfilosofia ja -historia 3 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, OKL Rauma
Vastuuhenkilö
OKL Rauma: yliopistonlehtori Lauri Kemppinen

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee reformi- ja vaihtoehtopedagogiikan historian keskeisimmät pedagogiset suuntaukset (vapauspedagogiikka, yhteisö- ja työpedagogiikka) ja niiden aatteelliset lähtökohdat. Hän kykenee erottamaan peruskoulun ihanteiden taustalla vaikuttavan kasvatus- ja aatehistoriallisen jatkumon. Opiskelija kykenee rakentamaan omaa kasvatusajatteluaan ja opettajuuttaan siten, että hänen identiteettiprojektinsa tukeutuu lapsikeskeisen pedagogiikan perinteestä nouseviin ihanteisiin. Opiskelijalle syntyy käsitys siitä, miten filosofiaa ja filosofisia kysymyksiä voidaan käsitellä alakoulussa.

Sisältö

- perehtyminen kasvatustoiminnan historian ja kasvatusfilosofian peruskysymyksiin opettajuuden näkökulmasta
- tutustuminen Freinet-, Montessori- ja Steinerpedagogiikan aatteellisiin lähtökohtiin ja opetuskäytäntöihin.
- valmiuksien antaminen kasvatustoiminnan eettisten ja moraalisten kysymysten pohtimiseen
- valmiuksien antaminen filosofisten kysymysten käsittelyyn lasten opetuksessa

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 14 t 0 t
Ryhmäopetus 8 t 0 t
Itsenäinen työskentely 58 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
 • suomeksi
Kirjallinen tentti
 • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
 • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi

Läsnäolovelvollisuus luennoilla, harjoitustyön tarkemmat ohjeet annetaan opintojakson alussa.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy

Kasvatustieteen (varhaiskasvatus) maisteriohjelmassa 1. vuoden syksy.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luennot voi korvata tenttimällä teokset:

1. Paalasmaa, J. (toim.). 2011. Lapsesta käsin. Kasvatuksen ja opetuksen vaihtoehtoja. Opetus 2000.

2. Kemppinen, L. 2005. Elämän kolhimat koulu-uudistajat – ajatuksia kasvatusideologian ja elämänkokemuksen välisestä yhteydestä. Teoksessa Merisuo-Storm, T. & Soininen, M. (toim.) Opettajuuden jäljillä. Varhaiskasvatuksesta aikuiskasvatukseen. Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan julkaisuja b:74. Rauman opettajankoulutuslaitos: Turku. s. 11-54.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
SO6 Opetus, oppiminen ja arviointi (Kasvatustiede, OKL Rauma)
Opettajankoulutuslaitos
Kasvatustieteen syventävät opinnot (Kasvatustiede, OKL Rauma)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma