Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ROKL1644 SO7 Tutkimusseminaari I 14 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, OKL Rauma
Vastuuhenkilö
OKL Rauma: tutkimusprojektien ohjaajat
Edeltävät opinnot
Hyväksytty kandidaatintutkielma

Osaamistavoitteet

Opiskelija valitsee ohjatusti mielekkään ja merkityksellisen kasvatustieteellisen tutkimusaiheen ja laatii siitä toteuttamiskelpoisen tutkimussuunnitelman ja aloittaa ohjatun tutkimuksen tekemisen.

Sisältö

Opintojakso muodostuu opiskelijan itsenäisestä työstä ja sitä tukevasta tutkimusseminaarista. Opiskelijalta edellytetään aktiivista ja aloitteellista osallistumista tutkimusseminaariin. Opiskelija perehtyy valitsemaansa tutkimuksen aihepiiriin, laatii ohjatun tutkimussuunnitelman ja aloittaa tutkimuksen toteutuksen ohjatusti.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 30 t 0 t
Itsenäinen työskentely 343 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy
1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheiskirjallisuus:

Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2010 (tai uudempi). Tutki ja kirjoita. Helsinki: Kirjayhtymä.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
Tutkimusprojekti (Kasvatustiede, OKL Rauma)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma