Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ROKL1647 MO1.1 Äidinkieli ja kirjallisuus 6 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, OKL Rauma
Vastuuhenkilö
OKL Rauma: yliopistonlehtori Juli-Anna Aerila

Osaamistavoitteet

- opiskelijalla on valmiudet opettaa oppiaineen äidinkieli ja kirjallisuus oppimäärää suomen kieli ja kirjallisuus perusopetuksen luokilla 1 - 6
- opiskelija tuntee oppiaineen eri sisältöihin liittyviä tutkimustuloksia ja ymmärtää näiden tutkimustulosten merkityksen oppiaineen pedagogiikan näkökulmasta
- oppilas ymmärtää oppiaineen kokonaisvaltaisen merkityksen alakouluikäisen koulumenestyksen ja minäkuvan kehittymisen näkökulmasta
- opiskelija ymmärtää oppiaineen äidinkieli ja kirjallisuus merkityksen tieto-, taito ja taideaineena muuttuvassa viestintäympäristössä
- opiskelija osaa soveltaa oppiaineen eri sisältöihin liittyviä pedagogisia menetelmiä sekä ymmärtää oppiaineen eri sisältöjen keskinäisen eheyttämisen merkityksen
- opiskelijalla on tarvittavat tiedot ja taidot lasten kielitaidon kehittämiseksi ja kielellisen kulttuurin välittäjäksi

Sisältö

- äidinkieli ja kirjallisuus oppiaineena kielen, kielenkäyttötaitojen ja kirjallisuuden opettamisen näkökulmasta
- luku- ja kirjoitustaidon opettamisen menetelmät alkuopetuksesta myöhempiin vaiheisiin
- pedagoginen kielioppi ja siihen liittyvät toiminnalliset menetelmät
- kirjallisuuden käyttäminen opetuksessa sekä menetelmien että lasten- ja nuortenkirjallisuuden lukemisen merkityksen näkökulmasta
- lasten- ja nuortenkirjallisuuteen perehtyminen sekä taiteena että lukuharrastuksen näkökulmasta
- monimediaalinen tekstimaailma ja uudet lukutaidot monilukutaidon näkökulmasta
- toiminnalliset menetelmät ja draama
- lapsilähtöisyys kaikessa oppimisessa

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 22 t 0 t
Ryhmäopetus 32 t 0 t
Itsenäinen työskentely 110 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Omaehtoiseen työhön kuuluu ryhmätyöskentelyä mm. lukupiirit ja omakustanteiset vierailukäynnit. Opintojaksoon kuuluvat läsnäolovelvolliset luentokerrat ilmoitetaan opintojakson alkaessa. Erikseen hyväksyttävästi suoritettava kielioppitentti.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
2. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tentittävä kirjallisuus:

1. Grunthal, S. & Pentikäinen, J. (toim.) 2006. Kulmakivi. Luokanopettajan äidinkieli ja kirjallisuus. Keuruu: Otava.

2. Lerkkanen, M-L. 2006. Lukemaan oppiminen ja opettaminen esi- ja alkuopetuksessa. Helsinki: WSOY.

3. Alho, I. & Kauppinen, A. 2006. Käyttökielioppi. Helsinki: SKS. (soveltuvin osin)

4. Karasma, K. & Suvilehto, P. 2014. Ihmejuttuja ja tavattomia tarinoita. Lasten- ja nuortenkirjallisuuden maailma. Helsinki: Avain. (soveltuvin osin)

5. Ahvenjärvi, K. & Kirstinä, L. 2013. Kirjallisuuden opetuksen käsikirja. Helsinki: SKS.

Lisäksi opiskelijalla on oltava käytössään jokin peruskieliopin sisältävä teos.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma