Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ROKL0852 MO10.1 Musiikki 1 3 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, OKL Rauma
Vastuuhenkilö
OKL Rauma: yliopisto-opettaja Anneli Pere

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee perusopetuksen musiikin opetussuunnitelman toteutuksessa tarvittavia perustietoja ja -taitoja. Opiskelijassa syntyy myönteinen suhde musiikkiin, kiinnostus musiikin opettamiseen ja innostus sekä rohkeus musiikillisen osaamisen kartuttamiseen. Opiskelija osaa toteuttaa moniarvoista lähestymistapaa suosivaa musiikinopetusta sekä hyödyntää opetuksessaan luovia voimavaroja ja taitoja.

Sisältö

- musiikinteoriaa
- musiikkiliikunta
- musiikkiteknologiaa
- pianon, koulu- ja yhtyesoitinten sekä laulun perusteet, soiton ja laulun opettaminen sekä kaikkien edellisten soveltaminen opetuksessa
- keskeisimmät didaktiset periaatteet, musiikkikasvatusmenetelmät

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 36 t 0 t
Itsenäinen työskentely 44 t 0 t

Ryhmäopetusta 36 t, josta musiikin didaktiikan sekä aineenhallinnan opetusta 20 t 16-20 opiskelijan ryhmissä ja pianonsoittoa 16 t 10 opiskelijan ryhmissä. Demoryhmä jaetaan pianonsoitossa kahteen pienryhmään lähtötason mukaan. Kokonaisuus rakentuu osasuorituksista, jotka ovat: demonstraatiosarja Musiikin didaktiikka 1, demonstraatiosarja Musiikin didaktiikka 2 sekä pianonsoiton opinnot.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Luento- / oppimispäiväkirja
  • suomeksi
Essee
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Numero muodostuu kahden osasuorituksen (piano ja essee) keskiarvosta.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy
1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Monisteita ja verkkomateriaaleja

2. Voimassa olevat valtakunnallinen Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet, musiikin osuus. Helsinki: Opetushallitus

3. Louhivuori, J., Paananen, P. & Väkevä, L. 2009. Musiikkikasvatus – näkökulmia kasvatukseen, opetukseen ja tutkimukseen. Fisme ry.

4. Varpama, J. 2008. Musiikki kuuluu sinulle. Turku: Stonet.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma