Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ROKL0853 MO10.2 Musiikki 2 3 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, OKL Rauma
Vastuuhenkilö
OKL: yliopisto-opettaja Eveliina Nikali

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee perusopetuksen musiikin opetussuunnitelman toteutuksessa tarvittavia perustietoja ja -taitoja. Opiskelijassa syntyy myönteinen suhde musiikkiin, kiinnostus sekä rohkeus musiikin opettamiseen ja innostus musiikillisen osaamisen kartuttamiseen. Opiskelija osaa toteuttaa moniarvoista lähestymistapaa suosivaa musiikinopetusta sekä hyödyntää opetuksessaan luovia voimavaroja ja taitoja.

Sisältö

- musiikinteoriaa
- musiikkiteknologiaa
- musiikinhistoriaa
- koulu- ja yhtyesoitinten sekä laulun perusteet, soiton ja laulun opettaminen sekä kaikkien edellisten soveltaminen opetuksessa
- keskeisimmät didaktiset ja musiikkikasvatusmenetelmät

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t
Ryhmäopetus 18 t 0 t
Itsenäinen työskentely 50 t 0 t

Musiikin historian luento-opetusta 12 t, ryhmäopetusta 18 t 16-20 opiskelijan ryhmissä. Kokonaisuus rakentuu osasuorituksista, jotka ovat demonstraatiosarja Musiikin didaktiikka 3, musiikinhistorian luentosarja sekä kirjatentti.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Harjoitustyö (didaktinen tehtävä)
Musiikin historian kuuntelu (hyväksytty/hylätty) suoritetaan luentojen kirjallisen tentin yhteydessä.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Numero muodostuu kahden osasuorituksen (harjoitustyö ja kirjatentti) keskiarvosta.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tentittävä kirjallisuus:

Ahonen, K. 2004. Johdatus musiikin oppimiseen. Helsinki: Finn Lectura.

Oheiskirjallisuus:

1. Perusopetuksen musiikin oppikirjat

2. Monisteita ja verkkomateriaaleja

3. Voimassaolevat valtakunnallinen Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet, musiikin osuus. Helsinki: Opetushallitus.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma