Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ROKL0811 MO11 Liikunta 6 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, OKL Rauma
Vastuuhenkilö
OKL Rauma: yliopisto-opettaja Miina Mikkonen

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää liikunnan merkityksen osana lapsen kokonaisvaltaista kehitystä ja kasvua. Lisäksi opiskelija on saanut valmiuksia kehittyä liikunnan opettajana ja on perehtynyt eri näkökulmista alakoulun liikuntakasvatukseen.

Sisältö

- liikunnan merkitykset lapsen fyysiselle, sosiaaliselle ja psyykkiselle toimintakykyisyydelle sekä hyvinvoinnille
- liikunnan opettamis- ja oppimisprosessin keskeiset ulottuvuudet
- liikunnan monipuoliset oppimisympäristöt
- koulun liikunnallisen toimintakulttuurin edistäminen

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 8 t 0 t
Ryhmäopetus 54 t 0 t
Itsenäinen työskentely 98 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • suomeksi
Harjoitustyö(t)
 • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi

Kirjallinen tentti sisältää luennot ja tentittävän kirjallisuuden. Aktiivinen osallistuminen ryhmäopetukseen.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
2. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tentittävä kirjallisuus:

 1. Heikinaro-Johansson, P. & Huovinen, T. 2007. Näkökulmia liikuntapedagogiikkaan. Helsinki: WSOY, s. 16-63, 93-133, 152-184.
 2. Jaakkola, T., Sääkslahti, A. & Liukkonen, J. 2009. Koulun liikuntakasvatus oppimisvalmiuksien luojana sekä lasten kasvun ja kehityksen tukena. Teoksessa Opetushallituksen taide- ja taitokasvatuksen asiantuntijatyöryhmä (toim.) Taide ja taito – kiinni elämässä! Helsinki: Opetushallitus, s. 49-54. Verkkojulkaisu: http://www.oph.fi/download/49220_taide_ja_taito.pdf
 3. Kokko, S. & Hämylä, R. (toim.) 2015. Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa. LIITU-tutkimuksen tuloksia 2014. Valtion liikuntaneuvoston julkaisuja 2015:2. Verkkojulkaisu: http://www.liikuntaneuvosto.fi/files/347/VLN_liituraportti_150317.pdf
 4. Tammelin, T., Laine, K. & Turpeinen, S. (toim.) 2013. Oppilaiden fyysinen aktiivisuus. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 272. Jyväskylä: Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES. Verkkojulkaisuna: http://www.liikkuvakoulu.fi/filebank/473-Oppilaiden-fyysinen-aktiivisuus_web.pdf
 5. Voimassa olevat valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet (liikunnan osalta) vuosiluokkien 1-6 liikunnan osalta: http://www.oph.fi/ops2016/perusteet
 6. Opintojakson alussa sovittavat ajankohtaiset artikkelit.

Oheismateriaali:

 1. Opetushallituksen liikunnan sivusto, http://www.edu.fi/perusopetus/liikunta
 2. Liikkuva koulu –aineisto, http://www.liikkuvakoulu.fi
 3. Valtakunnallisen liikuntaorganisaatio VALO:n sivusto, http://www.sport.fi/koulu
 4. Lajiliittojen verkkomateriaali (soveltuvin osin)
 5. Muu ajankohtainen verkkomateriaali

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma