Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ROKL1651 MO12 Luokanopettajan monialainen työnkuva 6 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, OKL Rauma
Vastuuhenkilö
OKL Rauma: yliopisto-opettaja Juha Jaatinen
Edeltävät opinnot
Monialaisten opintoja suoritettuna vähintään 40 op

Yleiskuvaus

Luokanopettajan työnkuvaan perehtyminen käytännössä.

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- osaa kantaa kasvatus- ja opetusvastuuta oppilaista
- tiedostaa kodin ja koulun välisen yhteistyön merkityksen ja tuntee tämän yhteistyön erilaisia muotoja
- tunnistaa laaja-alaisen ja ilmiöpohjaisen oppimisen piirteitä käytännössä
- osaa suunnitella ja toteuttaa eri oppiaineiden oppitunteja, joissa käytetään monipuolisesti oppiaineille tyypillisiä alakoulun oppilaille soveltuvia opetusmenetelmiä
- ottaa huomioon oppilaiden yksilöllisyyden oppimistilanteissa
- osaa suunnitella ja toteuttaa oppilasarviointia sekä oman työnsä arviointia
- osaa ottaa turvallisuusnäkökohdat huomioon erilaisissa oppimistilanteissa

Sisältö

- tutustuu luokanopettajan rooliin kasvattajana, opettajana, oman työyhteisönsä ja moniammatillisen tiimin jäsenenä
- perehtyy kodin ja koulun eri yhteistyömuotoihin ja oppilashuollon toimintaan
- oppii kokonaisvaltaista luokanopettajan kasvatustyön ja opetuksen suunnittelemista sekä arviointia
- käyttää monipuolisia työtapoja eri oppiaineiden opetuksessa ottaen huomioon oppilaiden yksilöllisyyden
- huomioi laaja-alaisen osaamisen ja ilmiöpohjaisuuden osana opetustyötä
- ottaa turvallisuusnäkökohdat huomioon erilaisissa oppimistilanteissa

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 6 t 0 t
Itsenäinen työskentely 154 t 0 t

- johdantoluento 2 t
- palauteseminaari 4 t
- oppituntien seuraamista ja avustusta 20 t
- pidettävät oppitunnit 18 t
- muuhun koulutyöhön tutustuminen (esim. rehtorin tehtävät, oppilashuolto, erityisopettaja, kerhotoiminta, yhteistyö vanhempien kanssa) 12 t
- harjoittelun oppimispäiväkirja, raportointi ja reflektointi 30 t
- suunnittelu (harjoittelu- ja tuntisuunnitelmat) 76 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Portfolio
  • suomeksi
Luento- / oppimispäiväkirja
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Opintojakson suorittavat ne käsityökasvatuksen pääaineopiskelijat, jotka opiskelevat monialaisia sivuaineena. Opintojakso suoritetaan monialaisten opintojen 2. vuoden keväällä. Opiskelija hankkii itselleen ohjaajan perusopetuksen vuosiluokilta 1-6. OKL Rauma ei maksa ohjaajalle ohjauspalkkiota. Opiskelija huolehtii itse mahdollisesti tarvittavat vakuutukset harjoitteluajalleen. Opiskelija laatii koulutyöhön tutustumisesta ja toteutettavista oppitunneista harjoittelusuunnitelman. Suunnitelma hyväksytetään OKL Rauman vastuuopettajalla ennen pidettäviä oppitunteja.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät

Monialaisten opintojen 2. vuoden kevät (yhtäaikaisesti AO2 harjoittelun kanssa)

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma