Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ROKL1648 MO1.2 Monikielinen pedagogiikka ja kielen oppiminen 2 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, OKL Rauma
Vastuuhenkilö
OKL Rauma: yliopistonlehtori Juli-Anna Aerila

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- hallitsee ja osaa soveltaa monikielisen opettamisen pedagogiikkaa erityisesti oppiaineen äidinkieli ja kirjallisuus oppimäärän S2 näkökulmasta.
- hallitsee peruskoulun S2-opetuksen keskeiset sisällöt ja tavoitteet
- tuntee keinoja arvioida perusopetuksen oppilaan suomen kielen taitoa eri näkökulmista sekä osaa eriyttää opetusta oppiaineen äidinkieli ja kirjallisuus tunneilla kielitaidon ja oppimäärän näkökulmasta
- hallitsee toisen kielen oppimiseen liittyviä keskeisiä teorioita sekä tuntee vieraan kielen oppimisen pedagogiikkaa

Sisältö

- S2-opetukseen ja -oppilaisiin liittyviä tutkimustuloksia
- kielen oppimisen, opetuksen ja kielikasvatuksen periaatteet
- monikielinen pedagogiikka, toisen ja vieraan kielen opettamisen pedagogiikka, menetelmät ja työtavat.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 8 t 0 t
Ryhmäopetus 6 t 0 t
Itsenäinen työskentely 39 t 0 t

Osa ryhmäopetuksesta voidaan järjestää suurryhmäopetuksena.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Opintojaksoon voi kuulua omakustanteisia vierailukäyntejä ja lukupiirityöskentelyä. Osa opintojakson luennoista voi olla läsnäolovelvollisia. Läsnäolovelvolliset luennot ilmoitetaan opintojakson alkaessa.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tentittävä kirjallisuus:
1. Kuukka, I. & Rapatti, K. (2009). Yhteistä kieltä luomassa. Suomea opetteleva opetusryhmässäni. Helsinki: Opetushallitus. (soveltuvin osin)

2. Pietilä, P. & Lintunen, P. (toim.)(2014). Kuinka kieltä opitaan. Opas vieraan kielen opettajalle ja opiskelijalle. Helsinki: Gaudeamus. (soveltuvin osin)

3. Vaarala, H., Reiman, N., Jalkanen, J. & Nissilä, L. (2015). Tilanne päällä! Näkökulmia S2-opetukseen. Helsinki: Opetushallitus.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma