Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ROKL0903 MO2.1 Matematiikka 1 3 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, OKL Rauma
Vastuuhenkilö
OKL Rauma: yliopistonlehtori Tomi Kärki

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- hahmottaa perusopetuksen luokkien 1-6 matematiikan tietoaineksen
- tuntee matematiikan opetukseen liittyviä tutkimustuloksia
- osaa käyttää matematiikan opetuksessa erilaisia välineitä ja työtapoja
- ymmärtää monipuolisesti lukukäsitteen, osaa konkreettisesti havainnollistaa lukuja ja laskutoimituksia sekä soveltaa niitä matemaattisissa tilanteissa

Sisältö

- perusasteen opetussuunnitelman perusteet matematiikan osalta
- matematiikan opetuksen didaktisia periaatteita
- perusasteen sisällöistä luvut ja laskutoimitukset
- mittaaminen ja mittayksikkömuunnokset

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t
Ryhmäopetus 22 t 0 t
Itsenäinen työskentely 46 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Kirjallinen tentti sisältää luennot ja tentittävän kirjallisuuden. Opintojaksoon kuuluu laskuharjoituskoe.
Opintojaksoon kuuluu lähtötasotesti, joka suoritetaan luentoaikana tai erikseen ilmoitettavana ajankohtana.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tentittävä kirjallisuus:

1. Räsänen, P., Kupari, P., Ahonen, T. & Malinen, P. (toim.) 2004. Matematiikka – näkökulmia opettamiseen ja oppimiseen. Jyväskylä: Niilo Mäki -instituutti koulutuksen tutkimuslaitos.  (soveltuvin osin)

2. Krzywacki, H,. Juutu, K., Lampiselkä, J. (toim) 2012. Matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen ajankohtaista tutkimusta. Suomen ainedidaktisen tutkimusseuran julkaisuja. Ainedidaktisia tutkimuksia 2. Helsinki: Suomen ainedidaktinen tutkimusseura ry. (soveltuvin osin)

3. Kinnunen, R. 2003. Miksi kertotauluun kompastuu? Lukujen hallinta oppimisen perustana. Turun yliopisto: Oppimistutkimuksen keskus.

Oheiskirjallisuus:

Bernoulli, L., Ketola, E. & Tuominen, A. 2011. Matematiikan tietokirja – Alakoulun oppimäärä ja didaktiikka. Helsinki: Tammi.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma