Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ROKL0729 MO3 Historia ja yhteiskuntaoppi 4 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, OKL Rauma
Vastuuhenkilö
OKL Rauma: yliopistonlehtori Lauri Kemppinen

Osaamistavoitteet

a. historia
Opiskelija osaa kuvailla perusopetuksen opetussuunnitelmaan kirjattuja alakoulun historian opetuksen tavoitteita ja pystyy kertomaan, millaisia opetuksen keinoja historianopettajan tulisi tavoitteiden mukaisessa opetuksessa käyttää. Opiskelijalle rakentuu opintojakson aikana käsitys oppilaan toiminnallisuutta ja aktiivisuutta painottavasta historian didaktiikasta siten, että hän pystyy suunnittelemaan oppilaita aktivoivia historian oppitunteja. Opiskelija osaa suunnitella historian oppitunnin ja asettaa sille mielekkäät tavoitteet. Opiskelija osaa erottaa Euroopan historian keskeisimmät epookit ja pystyy kuvailemaan niihin liittyviä murroksia ja jatkuvuuksia. Opiskelija tuntee lähdekritiikin käsitteen ja pystyy soveltamaan lähdekriittistä ajattelutapaa osana oppiaineksen valintaprosessia ja oppitunnin suunnittelua.

b. yhteiskuntaoppi
Opiskelija osaa kuvailla perusopetuksen opetussuunnitelmaan kirjattuja alakoulun yhteiskuntaopin opetuksen tavoitteita, ja pystyy kertomaan, mitä aktiivinen ja kriittisesti ajatteleva kansalaisuus merkitsee. Opiskelija ymmärtää yhteiskuntaopin didaktista ajattelua, osaa selittää sen lähtökohdat ja pystyy muodostamaan opetussuunnitelman mukaisia didaktisia ratkaisuja. Opiskelija osaa selittää, millaiseen ajatteluun ja traditioon yhteiskuntaopin oppiaineen pohjautuu. Opiskelija osaa arvioida ja eritellä erilaisia tapoja rakentaa osallistuvaa ja demokraattista toimintakulttuuria koulussa.

Sisältö

a. historia
- historia oppiaineena perusopetuksen opetussuunnitelmassa: toiminnallisuus ja aktivointi, oppilaslähtöisyys, ongelmalähtöisyys, oppiaineksen keskeiset sisällöt (teemojen tasolla), havainnollistamisen keinoja, mukauttamisen keinoja, oppilasarviointi
- näkökulmia historiankirjoitukseen (kansallinen vs. kansainvälinen näkökulma)
- historiatietoisuus (historian nykyisyytenä)
- historiallisen tiedon erityispiirteet
- historian ymmärtämisen ja oppimisen kysymyksiä

b. yhteiskuntaoppi
- perusopetuksen opetussuunnitelman alakoulun yhteiskuntaopin sisällöt ja tavoitteet
- aktiivinen kansalaisuus ja ihmisoikeudet
- media demokratiassa ja demokraattinen yhteiskunta
- oma talous, työnteko ja säästäväisyys
- arkielämä ja oman elämän hallinta
- kuntatalous ja valtiontalous
- oma yhteiskunnallinen identiteettini
- aktiivinen kansalaisuus ja opettajuus

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 18 t 0 t
Ryhmäopetus 18 t 0 t
Itsenäinen työskentely 71 t 0 t

a. Luento-opetus 12 t, ryhmäopetus 12 t
b. Luento-opetus 6 t, ryhmäopetus 6 t

Opintojakso sisältää 2 t omakustanteisen opintokäynnin

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
a Kirjallinen tentti
  • suomeksi
b Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
a , b Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

a. Kirjallinen tentti sisältää luennot ja tentittävän kirjallisuuden. Osallistuminen ryhmäopetukseen ja omakustanteiselle opintokäynnille.

b. Pakollinen osallistuminen luennoille

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
a. numerolla 0-5 b. hyväksytty/hylätty

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
2. vuoden kevät

2. vuoden syksy (historia), 2. vuoden kevät (yhteiskuntaoppi).

Kirjallisuus/Oppimateriaali

a-osan yhteydessä tentittävä kirjallisuus:

  1. Virta, A. 2008. Kenen historiaa monikulttuurisessa koulussa? Helsinki: Suomen Kasvatustieteellinen Seura, s. 11-59.
  2. Rantala, J. & Ahonen, S. 2015. Ajan merkit. Historian käyttö ja opetus. Helsinki: Gaudeamus.
  3. Virrankoski, P. 2012 tai uudempi. Suomen historia - maa ja kansa kautta aikojen. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia n:o 1381. Hämeenlinna: SKS. Teoksesta tentitään sivut 5-158 (mikäli käytetään eri painosta kuin 2012, niin tenttialue on kivikaudesta Suomen sodan loppuun).

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma