Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ROKL1649 MO5 Maantieto ja biologia 1 3 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, OKL Rauma
Vastuuhenkilö
OKL Rauma: yliopisto-opettaja Heli Keinänen

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää maantieteellisen maailmankuvan rakentumista, tuntee maailmankartan keskeisen nimistön ja osaa hyödyntää karttoja opetusvälineenä. Opiskelija hallitsee 1 - 6 luokkien ympäristöopin biologian ja maantiedon tiedonalojen opetukseen soveltuvia työtapoja ja opetusmenetelmiä. Opiskelija osaa sisällyttää luonnontieteellistä ajattelua ja tutkivaa oppimista biologian ja maantiedon tiedonalojen opetukseen.

Sisältö

- luonnon- ja kulttuurimaantieteen perusteita
- maantieteellisen maailmakuvan rakentuminen
- planetaarisuus ja siihen liittyvät ilmiöt
- kartta, kartasto ja graafinen esitys maantiedon opetuksessa
- ympäristöopin opetusmenetelmiä, tutkiminen ja luonnontieteellinen ajattelu opetuksessa

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 8 t 0 t
Ryhmäopetus 24 t 0 t
Itsenäinen työskentely 48 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Itsenäinen työskentely sisältää ryhmätyötä.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Harjoitustyössä käytettävä/tentittävä kirjallisuus:

1. Cantell, H., Rikkinen, H. & Tani, S. 2007. Maailma minussa – minä maailmassa. Maantieteen opettajan käsikirja. Helsingin yliopisto. Soveltavan kasvatustieteen laitos. Studia Paedagogica 33. Helsinki.

2. Kärnä, P., Houtsonen, L. & Tähkä, T. (toim.) 2012. Luonnontieteiden opetuksen kehittämishaasteita 2012. Koulutuksen seurantaraportit 2012:10. Opetushallitus. Tampere: Suomen Yliopistopaino Oy. http://www.oph.fi/download/145816_Luonnontieteiden_opetuksen_kehittamishaasteita_2012.pdf

3. Juuti, K. (toim.) 2016. Ympäristöoppia opettamaan. PS-Kustannus. (soveltuvin osin)

4. Oheiskirjallisuus ilmoitetaan opintojakson alussa, sisältää mm. Fagerstedt, K., Lindén, L., Santanen, A. & Väinölä, A. 2008. Kasvioppi: siemenestä satoon. Helsinki : Edita

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma