Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ROKL1650 MO6 Biologia 2 3 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, OKL Rauma
Vastuuhenkilö
OKL Rauma: yliopisto-opettaja Heli Keinänen

Osaamistavoitteet

Opiskelija syventää käsitystään luonnontieteellisestä ajattelutavasta osana ympäristöopin biologian tiedonalan oppimista ja opettamista. Opiskelija hallitsee biologian opetukseen soveltuvia tutkimiseen ja toimimiseen perustuvia työtapoja. Opiskelija osaa käyttää luonnontieteellisiä tietolähteitä sekä perusopetukseen 1 - 6 luokille soveltuvia biologian opetus- ja tutkimusvälineitä. Opiskelija hallitsee oppiaineksen keskeistä käsitteistöä ja tunnistaa yleisiä kasvi- ja eläinlajeja.

Sisältö

- biologia tiedonalana ympäristöopin perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa
- biologian opetusmenetelmiä, ympäristön havainnointi ja tutkiminen
- biologian peruskäsitteitä ja eliöt erilaisissa elinympäristöissä
- ihminen ja terveys

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 10 t 0 t
Ryhmäopetus 26 t 0 t
Itsenäinen työskentely 44 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Opintojakso sisältää kaksi kirjallista tenttiä, joista kasvilajikuulustelun voi korvata tekemällä digitaalisen kasvion erillisohjeen mukaan.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuus:

1. Eloranta, V., Jeronen, E. & Palmberg, I. (toim.) 2005. Biologia eläväksi, Biologian didaktiikka. PS-kustannus.

2. Korteniemi-Poikela, E. & Cacciatore, R. 2015. Seksuaalisuuden portaat. Oppaat ja käsikirjat 2015:1. Opetushallitus. Grano Oy: Helsinki

Oheiskirjallisuus ilmoitetaan opintojakson alussa, se sisältää mm. Bjålie, J. G., Haug, E., Sand, O., Sjaastad, O. V. & Toverud, K. C. 2009. Ihminen. Fysiologia ja anatomia. Helsinki: WSOY. tai Nienstedt, W., Hänninen, O., Arstila, A., & Björkqvist, S.-E. 2014. Ihmisen fysiologia ja anatomia. 18.-19. painos. Helsinki: Sanoma Pro.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma