Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ROKL0807 MO7 Fysiikka ja kemia 3 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, OKL Rauma
Vastuuhenkilö
OKL Rauma: yliopistonlehtori Tomi Kärki

Osaamistavoitteet

Opiskelija hahmottaa fysiikan ja kemian alakoulun luonnontieteen opetuksen osana. Hän ymmärtää perusopetuksen fysiikan ja kemian keskeisiä käsitteitä sekä osaa hyödyntää opetuksessaan näille oppiaineille tyypillisiä työtapoja.

Sisältö

- perusopetuksen vuosiluokkien 1-6 opetussuunnitelman sisältämät fysiikan, kemian ja tähtitieteen perustiedot (kemian alkeet, lämpö, sähkö, valo, mekaniikka, aurinkokunta)
- yksinkertaiset kokeelliset tutkimukset ympäristön ilmiöiden tutkimisessa ja johtopäätösten tekeminen
- turvallisuus luonnontieteellisissä kokeissa ja laboratoriossa

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t
Ryhmäopetus 22 t 0 t
Itsenäinen työskentely 46 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Kirjallinen tentti sisältää luennot ja tentittävän kirjallisuuden.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
2. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tentittävä kirjallisuus:

  1. Aspholm, S., Hirvonen, H., Lavonen, J., ym. 2002. Aine ja energia. Kemian tietokirja. Helsinki: WSOY. (soveltuvin osin)
  2. Aspholm, S., Hirvonen, H., Lavonen, J., Penttilä, A., Saari, H., Viiri, J. & Hongisto, J. 2006. Fysiikan tietokirja. Helsinki: WSOY. (soveltuvin osin)
  3. Juuti, K. (toim.) 2016. Ympäristöoppia opettamaan. Jyväskylä: PS-kustannus. (soveltuvin osin)

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma